plende

Regulamin

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin usługi newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
1.2. Operatorem Usługi jest Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Lotnicza 2 (dalej „EUH-E”).
1.3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest:
1.3.1. dostęp do sieci Internet,
1.3.2. posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Do korzystania z usługi nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych za wyjątkiem posiadania standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari).

2. PRZEDMIOT USŁUGI
2.1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez EUH-E, warunków rekrutacji, nowych wpisów na stronach internetowych EUH-E, a także wydarzeń organizowanych przez EUH-E.
2.2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
2.3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
2.4. Użytkownik akceptując warunki Regulaminu, zawiera umowę świadczenia usługi Newsletter przez Operatora Usługi.

3. WARUNKI KORZYSTANIA
3.1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie Operatora Usługi poda swój adres e-mail, a następnie zaznaczy przycisk wyboru: „Akceptuję warunki Regulaminu i Polityki prywatności” i kliknie przycisk: „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
3.2. Użytkownik rejestrując się do usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Zakazane jest dostarczanie danych osób trzecich, bez ich zgody.
3.3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowi naruszenie prawa.
3.4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

4. DANE OSOBOWE
4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter jest Operator Usługi.
4.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie wskazania adresu e-mail do realizowania usługi Newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi przez Operatora Usługi.
4.3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter, której przedmiot określony został w §2.
4.4. Dane osobowe użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
4.5. Odbiorcami danych mogą być podmioty odpowiedzialne za utrzymanie systemów informatycznych odpowiedzialnych za wysyłkę elektronicznego biuletynu dostawca systemu oraz uprawnione podmioty publiczne.
4.6. Dane osobowe przechowywane są do czasu wypowiedzenia umowy na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - obrona przed roszczeniami, do czasu i przedawnienia.
4.7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników usługi Newsletter są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
4.8. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. CZAS TRWANIA USŁUGI
5.1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5.2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym.
5.3. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub klikając w zamieszczony w treści otrzymywanych wiadomości e-mail link.
5.4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
5.5. Operator Usługi będzie usuwał nieprawidłowe lub nieistniejące adresy e-mail podane przez Użytkowników.

6. REKLAMACJE
6.1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
6.2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
6.3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.