plende

Baza danych

biblioteka

Zasoby Wspólne

BIBLIOTEKI CYFROWE - https://bit.ly/2J5KmQt 

Podział na polskie i zagraniczne. Udostępniają on-line publikacje cyfrowe takie jak: czasopisma elektroniczne, e-booki oraz zdigitalizowane publikacje papierowe (książki, czasopisma, mapy, zdjęcia), multimedia. Dostęp do większości materiałów jest bezpłatny i ogólnodostępny.

 

Portal Cyfrowej Biblioteki Narodowej https://polona.pl/ 

Polona to stworzony przez Bibliotekę Narodową portal, za pośrednictwem którego zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji są udostępniane bezpłatnie w postaci cyfrowej.Każdy może korzystać z Polony.
W Polonie można znaleźć książki, czasopisma, mapy i atlasy, druki ulotne, fotografie, grafiki i rysunki, rękopisy, pocztówki oraz nuty. Według tych dziewięciu podstawowych kategorii można przeglądać (filtrować) zarówno cały zasób Polony, jak również wyniki wyszukiwania lub zawartość poszczególnych kolekcji. Większość udostępnianych w Polonie obiektów pochodzi z domeny publicznej. Część obiektów chronionych prawem autorskim udostępniana jest wszystkim użytkownikom na podstawie licencji udzielonych Bibliotece, pozostałe dostępne są tylko na specjalnych terminalach dostępnych w czytelni Biblioteki Narodowej lub innych bibliotek na terenie Polski, które przystąpiły do projektu Academica.

 

FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH - PIONIER -https://fbc.pionier.net.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych - jest bazą zdygitalizowanych zbiorów polskich instytucji kultury. Liczy ponad 6.7 miliona obiektów - książki, artykuły w języku polskim. Zachęcamy do wykorzystania tych zasobów, których ilość i tematyka jest bardzo szeroka.

 

GOOGLE SCHOLAR - https://scholar.google.com 

Ogólnie dostępne źródło informacji, znajdą tutaj państwo całe listy artykułów w formacie PDF, można je wyszukiwać na podstawie słów kluczowych.

 

WOBLINK https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe 

Katalog darmowych ebooków w formatach Epub, Mobi Kindle, PDF.

 

PWN NAUKAhttps://nauka.pwn.pl/?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=pwnnauka-3nr 

Bezpłatne e-czasopismo dla naukowców, dydaktyków i doktorantów

Zasoby Administracji i Nauk Społecznych

AGREGATOR CEON - przejdź do strony

Jest to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie. W chwili obecnej skupia dziewiętnaście polskich repozytoriów, zapewniając dostęp do ponad sześćdziesięciu siedmiu tysięcy publikacji w otwartym dostępie. Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie materiałów wg kategorii: autor, tytuł, współpracownicy, źródło (rekord bibliograficzny), temat, relacja, wydawca, data publikacji, język dokumentu, typ dokumentu i repozytorium.

 

Zarządzanie innowacyjne w Gospodarce i Biznesie - przejdź do strony

Czasopismo naukowe "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" jest periodykiem poświęconym problematyce innowacji w teorii i praktyce zarządzania.

 

Bank i kredyt - przejdź do strony

„Bank i Kredyt” publikuje artykuły z zakresu ekonomii i finansów. Redakcja preferuje prace, w których analizowane są mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, rynki finansowe oraz funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na gospodarkę.
Artykuły mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki - przejdź do strony

 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie - przejdź do strony

Publikacje dotyczą różnych obszarów zarządzania (nowych trendów w zarządzaniu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w logistyce, ochronie zdrowia, zarządzania międzykulturowego itp.), finansów, marketingu, rynku pracy, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości rodzinnej i wielu innych.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - przejdź do strony

Cykliczne czasopismo Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przeznaczone dla osób o zróżnicowanych zainteresowaniach, ale wspólnych motywacjach związanych z działaniami dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - przejdź do strony 
Pliki PDF do pobrania, z podziałem na poszczególne dyscypliny naukowe.

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Seria Organizacja i zarządzanie - przejdź do strony
Autorzy w swoich artykułach koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem marketingiem, zarządzaniem produkcją, zarządzaniem zasobami ludzkimi. W numerze umieszczone są publikacje badań naukowców z Polski i zagranicy.

 

Management and Quality - przejdź do strony
Artykuły w szczególności dotyczące nauk o zarządzaniu i jakości, a także publikacje z nauk społecznych i technicznych, które dotyczą szeroko rozumianych kwestii zarządzania i jakości.

 

Magazyn Zarządzanie Projektami - przejdź do strony
Blog prowadzony przez Annę Jaszczoł - Project Manager, konsultant, trener, prowadząca programy doradczo-rozwojowe. Autorka licznych warsztatów z zarządzania projektami.
Autorka na blogu dzieli się swoimi doświadczeniami projektowymi, opisuje różne sytuacje, wyciąga wnioski. Teksty publikowane na blogu wyrażają subiektywne opinie i spostrzeżenia autorki.

 

Zarządzanie publiczne - przejdź do strony
Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne.

 

International Journal of Contemporary Management - przejdź do strony
International Journal of Contemporary Management (IJCM) to międzynarodowe czasopismo poświęcone współczesnemu zarządzaniu.Zobowiązuje się do publikowania naukowych, empirycznych i teoretycznych artykułów naukowych, dotyczących złożonych i multidyscyplinarnych wyzwań współczesnego zarządzania.Publikuje recenzowane artykuły dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem strategicznym, operacjami, marketingiem, finansami i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 

Quality Production Improvement. Zeszyty naukowe -  przejdź do strony
Zeszyty naukowe Quality Production Improvment wydawane są przez Oficynę Wydawniczą Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji od 2014 roku jako półrocznik. Prace publikowane w zeszytach naukowych QPI poświęcone są zarządzaniu i inżynierii produkcji. Profil czasopisma związany jest z Jakością, Produkcją i Doskonaleniem. Czasopismo adresowane jest przede wszystkim do młodych naukowców oraz absolwentów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarzadzania, inżynierii produkcji, bezpieczeństwa oraz logistyki. Artykuły są publikowane w języku angielskim i polskim.

  

Zarządzanie energią: aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne -  przejdź do strony
„Zarządzanie energią: aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne” obejmuje między innymi koncepcyjne i praktyczne podejścia oraz metodologie ukierunkowane na zrównoważone zarządzanie energią. 

 

STUDIA PEDAGOGICZNE. PROBLEMY SPOŁECZNE,EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE - przejdź do strony

Priorytetem „Studiów Pedagogicznych” jest zarówno wysoki poziom merytoryczny oraz edytorski, jak i dbałość o bogactwo poruszanej problematyki, w tym inicjowanie dyskusji na poziomie akademickim skoncentrowanej wokół spraw edukacyjnych, a także rzeczywiste otwarcie się na publikacje autorów krajowych i zagranicznych.

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA -przejdź do strony

Celem czasopisma jest umożliwianie i pobudzanie dyskusji na poziomie akademickim wokół najważniejszych dla współczesności problemów wychowania  na poziomie przedszkola i edukacji w klasach I-III oraz umożliwienie międzynarodowej dyskusji na temat miejsca pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w wielorakich kierunkach i tendencjach polskiej, europejskiej oraz światowej pedagogiki.

 

FAMILY PEDAGOGY – PEDAGOGIKA RODZINY - przejdź do strony

W kwartalniku są publikowane artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Zachęcamy badaczy rodziny do publikacji swoich przemyśleń, rezultatów badawczych oraz teoretycznych analiz z obszaru pedagogiki rodziny.

 

CZŁOWIEK - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – SPOŁECZEŃSTWO - przejdź do strony

Czasopismo „Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo” to prezentacja koncepcji, wyników badań i refleksji przedstawicieli psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii, medycyny, prawa. Stanowi cenne źródło wiedzy i informacji, które wzbogacą myślenie o osobach niepełnosprawnych w kategoriach ich rozwoju, podmiotowości, godności, tożsamości, autonomii i samorealizacji. Budowanie wiedzy interdyscyplinarnej skupionej na osobie z niepełnosprawnością jest bowiem zadaniem ważnym i znaczącym dla rozwoju tak teorii, jak i praktyki opieki, wychowania i rehabilitacji.

 

WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W OLSZTYNIE - przejdź do strony

Lista  tytułów czasopism, których pełne teksty dostępne są on-line.

 

 E - CZASOPISMA PSYCHOLOGICZNE -  przejdź do strony

Czasopismo psychologiczne jest periodykiem naukowym wydawanym przez STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGIA I ARCHITEKTURA we współpracy merytorycznej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

E - CZASOPISMA HORYZONTY PSYCHOLOGII - przejdź do strony

Horyzonty Psychologii są psychologicznym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest informowanie o współczesnym stanie wiedzy teoretycznej i wynikach badań empirycznych, a także promocja twórczych idei badawczych.

 

PORTAL CZASOPISM NAUKOWYCH Z WYSZUKIWARNĄ WG CZASOPISM - przejdź do strony

Głównym celem funkcjonowania Portalu Czasopism Naukowych jest gromadzenie i skuteczne rozpowszechnianie wysokojakościowych treści naukowych z różnych dziedzin wiedzy. Strategiczny cel przedsięwzięcia to stworzenie najważniejszego w Polsce i znaczącego w świecie miejsca prezentacji,  pobierania i promocji treści naukowych.

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - czasopismo z pogranicza psychologii i zarządzania, studenci oraz wykładowcy mogą skorzystać tam z artykułów w pełnej wersji elektronicznej - przejdź do strony

 

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY przejdź do strony

Od roku 1999 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego są: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  

Darmowa publikacja Podręcznik Psychologia został opracowany przez OpenStax Poland - pobierz

 

KSIĄŻKA ARTURA ANDRZEJUKA  PT. "TOMASZ Z AKWINU JAKO PSYCHOLOG", wyd. Naukowe Towarzystwo Tomistyczna, 2020 r. - pobierz 

 

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA – przejdź do strony

Zasoby, przydatne dla wszystkich zajmujących się obszarem stosowanej przemocy wobec dziecka.

 

BAZY CZASOPISM OPEN ACCESS DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII

Szanowni Studenci psychologii. Zachęcamy do zapoznania się w wolnej chwili z przykładowymi bazami czasopism OPEN ACCESS.

W obecnych czasach większość naukowych tekstów z psychologii jest publikowana w języku angielskim Nie ma nauki bez publikowania w tym języku – jest on obecnie kanałem komunikacji dla badaczy i praktyków z całego świata. Dla tych z Państwa, którzy zaczynają się uczyć angielskiego może to być trudność, ale również i zachęta do nauki angielskiego :) co okaże się przydatne na kolejnych latach studiów psychologii.

 

RADCA PRAWNY. ZESZYTY NAUKOWE – przejdź do strony

Kwartalnik wydany przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Czytelnik może zapoznać się nie tylko z artykułami naukowymi zw. z pracą profesjonalnych pełnomocników lecz także z pracami z szerokiego zakresu prawa materialnego i procesowego różnych gałęzi prawnych oraz przeglądem orzecznictwa.

 

PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ – przejdź do strony

Periodyk prawniczy wydawany przez środowisko adwokackie. Aktualnie jest wydawany przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie jako Pismo Adwokatury Polskiej. Historia pisma jest jednak o wiele bardziej złożona i sięga okresu poprzedzającego odzyskanie przez Polskę niepodległości.

 

IUS NOVUM. KWARTALNIK WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO - przejdź do strony

założeniem redakcji periodyku jest przedstawienie opinii na temat propozycji zmian legislacyjnych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz wyników ich retrospektywnej weryfikacji. Niemniej jednak, zakres czasopisma jest szeroki i obejmuje historię prawa, doktryny polityczno-prawne, prawo rzymskie, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze itp.

 

MŁODY JURYSTA - przejdź do strony

Celem Kwartalnika jest umożliwienie rozwoju, rozwijanie i propagowanie wiedzy i umiejętności młodych naukowców oraz popularyzacja ich dorobku. Obejmuje swoim zakresem tematycznym zagadnienia z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa prywatnego i publicznego, a także historii i teorii prawa. Na łamach "Młodego Jurysty" publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, przeglądy orzecznictwa i sprawozdania z konferencji naukowych.

 

PROKURATURA I PRAWOprzejdź do strony

Jest czasopismem, na łamach którego publikowane są materiały o tematyce prawnej, w szczególności z zakresu prawa karnego i kryminologii, służące poszerzaniu wiedzy prokuratorów i pracowników prokuratury, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa.

 

Zasoby Nauk o Zdrowiu

FREE MEDICAL JOURNALS – BEZPŁATNE CZASOPISMA MEDYCZNE - przejdź do strony

W najbliższych latach najważniejsze czasopisma medyczne będą dostępne online, bezpłatnie i w pełnym tekście. Nieograniczony dostęp do wiedzy naukowej - nowy standard w publikacjach medycznych - będzie miał duży wpływ na praktykę medyczną.

 

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE – POLISH NURSING - przejdź do strony

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane w nim prace naukowe - zarówno oryginalne jak i poglądowe oraz kazuistyczne prezentują najnowsze doniesienia z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, medycyny, aspektów organizacyjnych i prawnych, a także innych dziedzin naukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z pielęgniarstwem. Nadto w czasopiśmie zamieszczane są sprawozdania ze zjazdów i konferencji oraz recenzje książek.

 

NA RATUNEK. MAGAZYN DLA SŁUŻB RATUJĄCYCH ŻYCIE - przejdź do strony

„Na Ratunek” to praktyczna wiedza dla służb ratujących życie. W każdym numerze znajdziesz kartę z algorytmem postępowania i możliwość zdobycia punktów edukacyjnych.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.