plende

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych realizuje współpracę z uczelniami za granicą biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • zapewnienie tematycznej różnorodności kierunków i możliwości do rozwijania przyszłej współpracy w obszarach kształcenia odpowiadających obecnym i przyszłym kierunkom rozwoju uczelni
 • zróżnicowanie geograficzne związane z położeniem naszego ośrodka, blisko Morza Bałtyckiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Obwodu Kaliningradzkiego a także Rosji kontynentalnej, w tym też krajów leżących w bliskim sąsiedztwie na wschodzie jak: Litwa, Białoruś czy Ukraina, rozwijamy też współpracę z Niemcami oraz krajami skandynawskimi.
Rozwój współpracy międzynarodowej ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju uczelni. Aby uczynić tę kwestię priorytetową określone zostały wytyczne dla współpracy międzynarodowej, zawarte w strategii rozwoju Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych do roku 2025. W dokumencie tym określono kierunek rozwoju krajowej i międzynarodowej współpracy akademickiej.

Realizacji tego celu służy m.in.:
 • rozwijanie międzynarodowej wymiany pracowników akademickich oraz studentów w ramach programu Erasmus+
 • budowanie sieci relacji z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą w zakresie badań rozwojowych
 • wspieranie działań pracowników zmierzających do zwiększenia aktywności i mobilności międzynarodowej
 • promowanie wśród pracowników i studentów możliwości udziału w międzynarodowych projektach
 • koordynację przepływu informacji pomiędzy AMiSNS i partnerami zagranicznymi
 • wspieranie pracowników i studentów w poszukiwaniu odpowiednich partnerów w odpowiednich dziedzinach naukowych
 • inicjowanie międzynarodowych wydarzeń w celu zwiększenia liczby wykładowców i pracowników zagranicznych
 • wzmacnianie udziału uczelni w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, badaniach naukowych
 • rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami zagranicznymi poprzez realizacje praktyk i szkoleń
 • organizacja szkoleń przygotowujących do udziału w projektach międzynarodowych.
W ostatnim roku akademickim 2019/20 realizowana jest intensywna współpraca z: Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Grodnie, Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu na Ukrainie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Tarnopolu, Uniwersytetem Linneusza w Szwecji, Freie Universität w Berlinie, Elly-Heuss-Knapp-Schule z Neumünster (Niemcy) i innych. Studiujący w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mają możliwość skorzystania z wykładów otwartych gości z zagranicy, międzynarodowych szkół letnich, wymian w ramach programu Erasmus+ jak też włączenia się w międzynarodowe projekty naukowe dla kadry i studentów.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.