plende

Kwestie organizacyjne

Erasmus+

Image

Kwestie organizacyjne

 

1. UBEZPIECZENIE

Uczestnik mobilności na czas pobytu w kraju docelowym musi mieć zapewnione ubezpieczenie. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. NFZ wystawia EKUZ najwcześniej miesiąc przed wyjazdem za granicę.

AMiSNS zapewnia wyjeżdżającym pracownikom dodatkowe ubezpieczenie NNW i OC.

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

2. PODRÓŻ, ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

Uczestnik otrzyma stypendium jako ryczałt na koszty utrzymania i na koszty podróży. Ostateczna kwota zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności jak określono w umowie i  kwoty ryczałtowej określonej na podróż.

W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi AMiSNS wspiera uczestników w poszukiwaniu miejsc zakwaterowania (np. akademiki), możliwe jest także poszukiwanie zakwaterowania we własnym zakresie.

 

3. REJESTRACJA W SERWISIE MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH „ODYSEUSZ”

Zaleca się, aby Uczestnik zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. (odyseusz.msz.gov.pl).

 

4.  OŚWIADCZENIE Z BANKU O POSIADANYM KONCIE BANKOWYM.

Należy podać oświadczenie z banku o posiadanym konte walutowym (stypendium jest wypłacane w EUR).

 

5. POTWIERDZENIE POBYTU (CONFIRMATION OF STAY)

Uczestnik musi dostarczyć zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności oraz, że planowany program prowadzenia zajęć/szkolenia został zrealizowany. Po powrocie z wyjazdu pracownik musi rozliczyć się z AMiSNS w ciągu 5 dni od zakończenia wyjazdu określonego w liście potwierdzającym - Confirmation Of Stay.

 

6. SKŁADANIE RAPORTÓW

Do złożenia raportu indywidualnego zobowiązany jest każdy uczestnik mobilności. Zgodnie z zapisami umowy, raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do złożenia raportu. System wyśle ​​automatycznie uczestnikowi mailowe wezwanie do złożenia raportu od razu po terminie zakończenia mobilności. W emailu podany będzie link do raportu. Raport Uczestnika ma formę ankiety online, zawierającej głównie pytania zamknięte.

Uczestnik, który nie złoży Raportu/ Confirmation of Stay, może zostać zobowiązany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego stypendium UE.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.