plende

PO WER

Erasmus+

PO WER

 FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png

 

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

W ramach programu PO WER AMiSNS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

 

Umowa numer: 2020-1-POWER-HE-079451

 

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

 

Zasady programu

 

  • PO WER to dodatkowe finansowanie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ dla studentów niepełnosprawnych i studentów pobierających stypendium socjalne,
  • Studenci chcący skorzystać z programu muszą spełnić warunki dla wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

 

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Warunkiem otrzymania stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym.

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Oprócz stypendium studenci mogą także otrzymać dodatkowe fundusze (zwrot kosztów rzeczywistych) po przedłożeniu stosownych dokumentów/dowodów zapłaty. Koszty rzeczywiste obejmują np.:

 

  1. Podróż i pobyt osoby towarzyszącej.
  2. Wynagrodzenie miejscowego opiekuna.
  3. Opieka lekarska, rehabilitacja, leki.
  4. Specjalne materiały dydaktyczne.
  5. Specjalne ubezpieczenie.

 

*Grant Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wpłacany na konto stypendysty w walucie polskiej (PLN).

Grant przyznany Uczelni na wyjazdy stypendialne studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynosi 45 671,00 PLN, w tym:

 

16 116,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na studia z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 1;
8 058,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 1;
13 498,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia – łączna liczba wyjazdów: 1;
7 999,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na praktykę – łączna liczba wyjazdów: 1.

 

Stawki finansowe 2020-2021

 

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

 

Dokumenty:

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego PDF

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych PDF

Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta xls

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego xls

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.