plende

Kwestie organizacyjne

Erasmus+

Image

Kwestie organizacyjne

 

1. UBEZPIECZENIE

Każdy stypendysta powinien uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (plastikowa karta EKUZ). Karta obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Student również powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu i podróży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium.

W niektórych krajach EKUZ przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej NFZ.

W każdym z państw UE/ EFTA obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot.

Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania - na koszt ubezpieczalni - niezbędnych badań okresowych.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

 

2. POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ (LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES, LA)

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program swoich studiów za granicą powinien być uzgodniony wcześniej z dziekanem. W formularzu są wyszczególnione nazwy przedmiotów, które zamierza student studiować oraz tym przedmiotom przyporządkowaną liczbę punktów ECTS. Stypendysta Erasmusa musi zdobyć 30 ECTS w semestrze, czyli 60 ECTS w ciągu roku. Porozumienie o programie zajęć ma być podpisane przez studenta, uczelnią partnerską i dziekana AMiSNS.

 

3. OLS (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)

Erasmus+ Online Linguistic Support (Wsparcie językowe online) jest narzędziem mającym na celu zapewnienie lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania.

Od 1 stycznia 2015 roku rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy,uczestnictwo w kursie językowym.

Test biegłości językowej student wypełnia w terminie określonym przez AMiSNS – po otrzymaniu informacji z OLS;

Wynik testu przed wyjazdem nie wpływa na podjętą decyzję o wyjeździe.
Uzyskanie wyniku z testu na poziomie B1, powoduje automatyczne przyporządkowanie przez system do osoby kursu językowego on-line.Kurs nie jest obowiązkowy.

Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym.

Udział w kursie językowym on-line jest możliwy wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej – zmiana języka kursu po dokonaniu testu biegłości przez uczestnika mobilności jest możliwa wyłącznie na zasadzie przyznania nowej licencji przez beneficjenta (nowy test biegłości językowej w innym języku i kurs on-line w innym języku).

 

4. DECYZJA O PRZYZNANIU STYPENDIUM SOCJALNEGO LUB ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Dotyczy osób z tzw. mniejszymi szansami, które kwalifikują się do otrzymania dodatku.

 

5. OŚWIADCZENIE Z BANKU O POSIADANYM KONCIE BANKOWYM. 

Należy podać oświadczenie z banku o posiadanym konte bankowym. 

 

6. REJESTRACJA W SERWISIE MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH „ODYSEUSZ”

Zaleca się, aby Uczestnik zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. (odyseusz.msz.gov.pl)

 

7. PODRÓŻ, ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

Koszty podróży oraz zakwaterowania i wyżywienia pokrywane są ze stypendium które wypłacane jest przez AMiSNS przed wyjazdem. Stypendium wypłacane jest w Euro natomiast osoby z prawem do stypendium socjalnego i z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymują dodatkowe stypendium w PLN.
Przed rozpoczęciem mobilności student otrzymuję 80% kwoty stypendium, pozostałe 20% wypłacane jest po powrocie z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu dokumentacji z wyjazdu.
W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi AMiSNS wspiera swoich studentów w poszukiwaniu miejsc zakwaterowania (np. akademiki, hostele studenckie), możliwe jest także poszukiwanie zakwaterowania we własnym zakresie.

 

8. POTWIERDZENIE POBYTU (CONFIRMATION OF STAY)

Uczestnik musi dostarczyć zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności. Po powrocie z wyjazdu Uczestnik musi rozliczyć się z AMiSNS w ciągu 5 dni od zakończenia wyjazdu określonego w liście potwierdzającym - Confirmation Of Stay.

 

9. WYKAZ ZALICZEŃ (TRANSCRIPT OF RECORDS)

Jest to wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych na uczelni macierzystej. Tutaj powinny być zawarte wszystkie stopnie ze zdanych przez studenta egzaminów w dotychczasowym okresie studiów. Transcript of Records potwierdza dziekanat.

 

10. SKŁADANIE RAPORTÓW

Do złożenia raportu indywidualnego zobowiązany jest każdy uczestnik mobilności. Zgodnie z zapisami umowy, raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do złożenia raportu. System wyśle ​​automatycznie uczestnikowi mailowe wezwanie do złożenia raportu od razu po terminie zakończenia mobilności. W emailu podany będzie link do raportu. Raport Uczestnika ma formę ankiety online, zawierającej głównie pytania zamknięte.

Brak któregokolwiek z dokumentów lub raportu może być podstawą wezwania studenta do zwrotu całego wypłaconego mu stypendium UE.

 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.