plende

Zasady rekrutacji

Erasmus+

Image

Dla studentów wyjeżdżających

 

Zachęcamy wszystkich studentów Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w programie Erasmus+ i zdobycia niepowtarzalnych doświadczeń nauki w wybranym kraju programu.

W ramach programu Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia do uczelni partnerskiej za granicą (SMS) lub wyjazd na praktyki za granicę (SMP). Studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w krajach uczestniczących w programie (czyli w krajach programu) oraz w niektórych krajach partnerskich z innych regionów świata.

Każdy ze studentów biorący udział w programie może zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie Erasmus+, (czyli w innym kraju programu) lub w kraju partnerskim z innego regionu świata. To, do jakich krajów i uczelni będzie można wyjechać, zależy od umów przewidujących wymianę studentów, podpisanych przez daną uczelnię z uczelniami zagranicznymi (lista jest dostępna u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+).

Wyjazd do uczelni goszczącej w kraju programu ma służyć realizacji części studiów za granicą i nie może zakładać wyłącznie pracy badawczej, kwerendy bibliotecznej czy poszukiwania materiałów do pracy dyplomowej lub pisania tej pracy. Działania te mogą jedynie towarzyszyć realizacji określonego programu studiów.

Nie jest możliwe jednoczesne realizowanie mobilności w ramach modułów „Erasmus+/studia” i „Erasmus+/ praktyki".

Mobilność w ramach programu Erasmus+ nie może być realizowana w trakcie urlopu dziekańskiego.

 

Okres mobilności

Student może w całym jednym cyklu studiów wyjechać na kilka różnych rodzajów mobilności w przeciągu 12 miesięcy. W przypadku jednolitych studiów magisterskich okres ten dotyczy 24 miesięcy.

 Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

 • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy,
 • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy,
 • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy.

Okres mobilności studenta w uczelni goszczącej zależy od zapisów w umowie międzyinstytucjonalnej oraz od treści informacji przekazanej osobie nominowanej przez uczelnię goszczącą.

Czas pobytu rozliczany jest co do dnia, co oznacza, że na każdy dzień niepełnego miesiąca mobilności przysługuje dofinansowanie wynoszące 1/30 stawki miesięcznej do danego kraju. Kwoty stypendium zaokrąglane są matematycznie do liczb całkowitych.

 

Stawki dofinansowania

Osoby zakwalifikowane do programu otrzymują dofinansowanie, mające w założeniu wyrównać różnicę w kosztach utrzymania oraz podróży między Polską a krajami programu.

Stawki stypendialne ustalane są co roku przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy i nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy.

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża oraz konkursu wniosków w ramach którego uczelnia ma podpisaną umowę finansową z Narodową Agencją.

Dokładne kwoty dofinansowania ustalane są każdorazowo przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i różnią się w zależności od grupy krajów.

Narodowa Agencja określiła następujące stawki stypendialne dla umowy KA103-2020:

 

Tabela A – Wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

500

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

 

Tabela A – Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

620

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

600

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

550

 

Wymagania

 Studenci są uprawnieni do udziału w rekrutacji, jeśli spełniają jednocześnie następujące warunki:

 • są zarejestrowani na studiach I, II i III stopnia studiów,
 • w momencie realizacji mobilności są studentami co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia,
 • średnia ich ocen z dotychczasowego okresu studiów wynosi min. 4.0,
 • znają język wykładowy w uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń.

 W rekrutacji nie mogą wziąć udziału:

 • studenci II roku studiów drugiego stopnia i V roku jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci, którzy na realizowanym stopniu studiów wykorzystali dotychczasowy kapitał mobilności, tj. maksymalnie 12 miesięcy mobilności na każdym stopniu studiów (licząc okres studiów oraz praktyk w ramach programów LLP-Erasmus oraz Erasmus+) lub 24 miesiące w przypadku studiów jednolitych,
 • studenci, którzy w czasie mobilności zagranicznej planują przebywać na urlopie dziekańskim,
 • studenci, którzy otrzymują dofinansowanie z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich studiów,
 • studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim,
 • studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku – nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub o wyjazd całoroczny,
 • studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II lub III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym, jednak każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

 

Etapy rekrutacji


Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ proszone są w pierwszej kolejności o kontakt ze swoim dziekanatem, a następnie o przekazanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

 

Wzór formularza zgłoszeniowego tutaj
Kolejnym elementem rekrutacji będzie rozmowa z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej ds. programu Erasmus+.
Na podstawie rozmowy i spełnieniu powyższych kryteriów opracowana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu.

 

Osoby z prawem do stypendium socjalnego i niepełnosprawni


Dodatkowe dofinansowanie mogą otrzymać osoby:

 • których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • posiadające decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i AMiSNS.

 

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zasady:

 • równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie,
 • równości szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itd.,
 • transparentności i przejrzystości określonych kryteriów naboru.

 

Pełna kwota stypendium dla uczestnika mobilności z prawem do dodatku socjalnego, obliczona  proporcjonalnie do długości pobytu w danym kraju docelowym, będzie wypłacana w PLN z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER. Wyjazd studenta z dodatkiem socjalnym jest jednak traktowany jak wyjazd w ramach ERASMUS+, zatem w trakcie jego przygotowania, realizacji i rozliczenia obowiązują te same reguły.

 

 

UWAGA - student jest uprawniony wyłącznie do jednego stypendium – albo ze środków  z Programu PO WER wypłacanych w PLN albo ze stypendium w ramach Erasmus+ wypłacanego w EURO

 

 • Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

3 069 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 984 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 771 PLN

 

 • Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

2 217 PLN

2 643 PLN

 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

 

2 131 PLN

2 558 PLN

 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

 

1 918 PLN

2 345 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

 

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

 

Studenci zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mogą dodatkowo otrzymać zwrot rzeczywistych kosztów związanych z niepełnosprawnością, np.:

- wymaganej opieki lekarskiej,

- dodatkowych kosztów rehabilitacji, leków,

- materiałów dydaktycznych, dodatkowego ubezpieczenia itp.

 

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ może otrzymać dodatkową kwotę w wysokości określanej na podstawie specjalnego wniosku. Wniosek składany jest do Narodowej Agencji, po uprzednim zaopiniowaniu przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Wniosek musi być przesłany do Narodowej Agencji bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd i nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności. W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów Uczestnik w szczegółowy sposób musi określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności - inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt wymaga uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Rozliczenie odbywa się na zasadzie udokumentowania kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność posiadania dowodów finansowych. Wniosek oraz ogólne informacje o warunkach przyznania dofinansowania dostępne są na stronie internetowej:

https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Niepełnosprawny student pobierający stypendium socjalne otrzyma stypendium w podwyższonej wysokości o tzw. „dodatek socjalny” w wysokości 853 zł na każdy miesiąc oraz zaliczkę na poczet kosztów, jakie zostaną poniesione z tytułu niepełnosprawności, pod warunkiem ich akceptacji przed wyjazdem przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, a następnie przez Narodową Agencję. Rozliczenie kwoty tej zaliczki następuje na podstawie dowodów finansowych potwierdzających, że koszty rzeczywiście zostały poniesione.

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

 • niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu),
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste, a koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) - jako kwota ryczałtowa uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego,
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej,
 • niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych),
 • niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy),
 • niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia),
 • niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza).

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wniosek musi być zaopiniowany u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Jeśli oceniając wniosek Uczelniany Koordynator będzie miał wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może zażądać od Uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Uczestnik mobilności ubiegający się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą), które zostaje wyliczone na podstawie złożonego wniosku.

Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie, o którym mowa po terminie wyznaczonym jako termin sprawdzenia uprawnień do pobierania stypendium socjalnego) nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty „dodatku socjalnego”. Uczelnia ma obowiązek zachować zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

 

Zasady płatności stypendium

 • studentom wyjeżdżającym z dofinansowaniem z programu Erasmus+ zaleca się posiadanie rachunku bankowego w walucie euro, ponieważ pozwala to uniknąć przewalutowania na PLN. Natomiast studentom otrzymującym stypendium z programu PO WER zaleca się posiadanie konta w PLN, ponieważ ich dofinansowanie całkowicie wypłacane i rozliczne jest w złotówkach. Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub w oddziale banku prowadzącym konta AMiSNS.
 • płatność stypendium – przelew bankowy na rachunek uczestnika mobilności – następuje w dwóch transzach:
 • pierwsza: w ciągu 30 dni od podpisania „Umowy o wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus+/ studia”, jednak nie później niż w pierwszym dniu mobilności; stanowi ona 70% całego dofinansowania, obliczonego dla pełnego okresu pobytu w uczelni goszczącej, określonego w  umowie; (warunek konieczny -   podpisanie umowy stypendialnej  w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem mobilności).
 • druga: płatna po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu mobilności, na podstawie potwierdzonego faktycznego czasu studiów w uczelni docelowej. Terminowość płatności zależy od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji  Programu ERASMUS+. 
 • kwota stypendium obliczona zgodnie z planowanym czasem studiów w uczelni przyjmującej wynikającym z „Letter of Acceptance” przesłanego uczestnikowi jest określona w umowie o wyjazd jako „dofinansowanie maksymalne”. Oznacza to, że pobyt dłuższy nie wpływa na zwiększenie kwoty dofinansowania, natomiast rozliczony pobyt krótszy o co najmniej 5 dni niż ten wynikający z umowy obniża kwotę stypendium proporcjonalnie do liczby dni, o które został skrócony okres mobilności.

 

   Skrócenie czasu mobilności

 • skrócenie czasu mobilności może wynikać jedynie z nagłej konieczności lub działania tzw. siły wyższej. Jego konsekwencją jest zwrot części stypendium.
 • minimalny okres pobytu na studiach w ramach ERASMUS+ to 3 miesiące (90 dni). Pobyt krótszy powoduje konieczność zwrotu całego stypendium. Wyjątek od tej reguły akceptowany jest jedynie w przypadku wyjazdów na niektóre uczelnie partnerskie w Wielkiej Brytanii, w których trymestr bywa o kilka dni krótszy niż 3 m-ce.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w pierwszej kolejności powinny sprawdzić informacje o potencjalnych uczelniach docelowych, ich ofertach dydaktycznych i wymogach dotyczących znajomości języka. Mobilność w ramach ERASMUS+/studiów może być realizowana tylko w uczelni, z którą podpisana jest umowa międzyinstytucjonalna dla kierunku, na którym studiuje kandydat, ważna w roku akademickim, w którym ma miejsce wyjazd. Wykaz uczelni umieszczony jest na stronie (link).

Kandydaci przed przystąpieniem do rekrutacji proszeni są o kontakt ze swoim dziekanatem, a następnie o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link) na udział w programie Erasmus+ w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji (link). Formularz musi być uzgodniony i podpisany przez studenta i dziekana, a następnie dostarczony osobiście do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Kolejnym elementem rekrutacji będzie przeprowadzenie kwalifikacji. Nadzór nad realizacją programu Erasmus+ w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą.  Prorektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą:

 • Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+,
 • Dziekani poszczególnych wydziałów,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów,

Szczegółowe kryteria i sposób selekcji kandydatów określają komisje. Na podstawie protokołu Komisji zostanie wyłoniona lista kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu.

Wszyscy studenci, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez pocztą elektroniczną o wynikach rekrutacji. 

Po zamknięciu rekrutacji decyzje podjęte przez komisje nie mogą ulec zmianom, chyba że występuje działanie tzw. sił wyższych, powodujących niemożność realizacji określonych mobilności i weryfikacji postanowień.

Studenci zakwalifikowani muszą zapoznać się z procedurą i kryteriami składania wniosków, przeglądając strony internetowe instytucji przyjmujących, do których zostali wybrani, i aplikować do nich zgodnie z ustalonymi terminami. Niektóre instytucje mogą wymagać aplikacji on-line. Dlatego oprócz dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez instytucję przyjmującą należy również wziąć pod uwagę wymagania dotyczące składania wniosków on-line. Termin składania dokumentów jest uzależniony od uczelni partnerskiej, dlatego należy wcześniej zapoznać się z warunkami przyjęcia.

WAŻNE: Instytucje przyjmujące mogą zażądać od studentów „Porozumienia o programie zajęć (LA)” w momencie składania wniosku. Jeżeli instytucja przyjmująca posiada własne LA, należy wypełnić ten formularz.

W przeciwnym razie przygotowanie i wysłanie AMiSNS LA (wypełnione i wszystkie podpisy wypełnione) jest wystarczające. Ta procedura jest dopuszczalna tylko w momencie składania wniosku do instytucji przyjmujących. Po uzyskaniu zaakceptowanego pisma, student musi przygotować AMiSNS LA i „Kartę zaliczeń” oraz zebrać podpisy należące do dziekana wydziału na karcie zaliczeń.

 

Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i zawierać:

 • Transcript of Records,
 • Learning Agreement for Studies (LA),
 • inne dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską.

 

Transcript of Records

Jest to wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych na uczelni macierzystej. Tutaj powinny być zawarte wszystkie stopnie ze zdanych przez Ciebie egzaminów w dotychczasowym okresie studiów. Transcript of Records potwierdza dziekanat.

Learning Agreement for Studies (LA)

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program swoich studiów za granicą powinien być uzgodniony wcześniej z dziekanem. W formularzu są wyszczególnione nazwy przedmiotów, które zamierza student studiować oraz tym przedmiotom przyporządkowaną liczbę punktów ECTS. Stypendysta Erasmusa musi zdobyć 30 ECTS w semestrze, czyli 60 ECTS w ciągu roku. Bardzo ważne jest, aby ustalić z dziekanem czy będzie musiał student zaliczać jakieś przedmioty na AMiSNS w trakcie lub po powrocie z zagranicy. Student musi dowiedzieć się, jakie będą kursy i ile punktów można za nie zdobyć.

Komplet dokumentów należy dostarczyć też do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ AMiSNS.

Realizacja wyjazdu może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez studenta pisemnego listu akceptującego ze strony uczelni partnerskiej lub instytucji zagranicznej oraz po podpisaniu indywidualnej umowy z AMiSNS.

Umowa studenta z AMiSNS - szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni zagranicznej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus+. Stypendium będzie przekazane studentowi na indywidualne konto bankowe prowadzone w EURO / lub w PLN (dla studentów ze stypendium socjalnym oraz niepełnosprawnym), dlatego przed wyjazdem należy założyć takie konto.

Ubezpieczenie - każdy stypendysta powinien ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (plastikowa karta EKUZ). Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, należy dowiedzieć się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

 

 Więcej informacji o programie PO WER: www.power.gov.pl 

Link

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.