ERASMUS+ PO WER

PROGRAM ZAKOŃCZONY!

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach programu PO WER AMiSNS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Umowa numer: 2020-1-POWER-HE-079451

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Zasady programu

PO WER to dodatkowe finansowanie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ dla studentów niepełnosprawnych i studentów pobierających stypendium socjalne,
Studenci chcący skorzystać z programu muszą spełnić warunki dla wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Warunkiem otrzymania stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym.

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Oprócz stypendium studenci mogą także otrzymać dodatkowe fundusze (zwrot kosztów rzeczywistych) po przedłożeniu stosownych dokumentów/dowodów zapłaty. Koszty rzeczywiste obejmują np.:

Podróż i pobyt osoby towarzyszącej.
Wynagrodzenie miejscowego opiekuna.
Opieka lekarska, rehabilitacja, leki.
Specjalne materiały dydaktyczne.
Specjalne ubezpieczenie.

*Grant Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wpłacany na konto stypendysty w walucie polskiej (PLN).

Grant przyznany Uczelni na wyjazdy stypendialne studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynosi 45 671,00 PLN, w tym:

16 116,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na studia z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 1;
8 058,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 1;
13 498,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia – łączna liczba wyjazdów: 1;
7 999,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na praktykę – łączna liczba wyjazdów: 1.

Stawki finansowe 2020-2021

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

zako

Dokumenty

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych

Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego