LEGIA AKADEMICKA

Jest to już czwarta edycja programu powstałego w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Legia Akademicka to program skierowany do studentów wszystkich kierunków, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, z myślą o wstąpieniu do wojska i służby czynnej. Ponadto jest to niezapomniana przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, oraz prestiż.

Organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor AMiSNS, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego. Część teoretyczna obejmie 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów.

Natomiast część praktyczna polegać będzie na tym, że po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Prowadzone będą one w jednostkach i wojskowych centrach szkolenia w okresie tzw. przerwy wakacyjnej. Przewidziane są dwie tury szkolenia, każda po 6 tygodni.

Osoba do kontaktu w sprawie Legii Akademickiej w AMiSNS
ppłk rez. Zbigniew Tuszyński
adres e-mail: ztbiuro@wp.pl 

Tura będzie składała się z dwóch modułów:

moduł szkolenia szeregowych rezerwy trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi

moduł szkolenia podoficerów rezerwy trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej.