plende

Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia I stopnia

Image

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dzięki tym studiom powstanie kadra świetnie wyszkolonych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. AMiSNS udało się skompletować zespół bardzo dobrej kadry naukowej, którą dopełniają specjaliści i praktycy pracujący w służbach mundurowych jak i w administracji publicznej. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne bez wątpienia daje perspektywy na przyszłość, a eksperci z tego zakresu są poszukiwani na rynku pracy. Absolwent kierunki bezpieczeństwo wewnętrzne potrafią rozwiązywać problemy zawodowe, posiadają umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, potrafią planować własne uczenie się przez całe życie.

Aktualny program studiów zapewnia zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w dziedzinie nauk społecznych z ukierunkowaniem na dyscyplinę nauki o bezpieczeństwie z odniesieniem do zajęć prezentujących inne dyscypliny, co jest niezbędnym warunkiem kompletnego i holistycznego kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i uwarunkowane jest oczekiwaniami pracodawców, studentów i absolwentów.

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Okres trwania: 6 semestrów.

Zakres obejmuje m.in. następujące treści: zwalczanie przestępczości, kryminologia i kryminalistyka, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrona osób, mienia, obiektów i przestrzeni, prawo karne, teoria, polityka i strategia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo publiczne. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w tym również eksperci reprezentujący różne inspekcje i służby, takie jak wojsko, policja oraz sztaby zarządzania kryzysowego i inne.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne

Cel studiów. Wybierając grupę zajęć zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne, student zdobywa niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa cywilnego w tym również eksperci reprezentujący policję, straż graniczną oraz służby i inspekcje odpowiedzialne za podejmowanie czynności przy zarządzaniu kryzysowym.

Wybrane przedmioty: ochrona przeciwpowodziowa, zarządzanie strategiczne, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych.

Sylwetka absolwenta: absolwent tej grupy zajęć będzie przygotowany w szczególności do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacji działań ratowniczych i organizacyjno-logistycznych. Studia zapewniają: opanowanie podstawowych zasad i procedur, podejmowanych w razie zagrożeń i katastrof; znajomość psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowej i technik negocjacji umożliwią skuteczną komunikację w trakcie działań podejmowanych przed zaistnieniem kryzysu i po jego wystąpieniu. Student nabędzie praktyczne umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa. Zdobędzie również wiedzę na temat systemu obiegu informacji w organizacji, sposobów i narzędzi komunikacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (jak np. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celno-Skarbowa), w zespołach ds. reagowania kryzysowego oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego). Studia przygotowują również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa – m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości.

Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

Cel studiów. Student wybierający tą grupę zajęć zdobywa niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w tym również eksperci reprezentujący Policję, Straż Graniczną, służby specjalne oraz inne organizacje i inspekcje. Absolwent potrafi odpowiedzialnie pełnić role zawodowe, kultywować i upowszechniać w życiu społecznym i zawodowym wzory właściwego postępowania, uczestniczyć w promowaniu kultury projakościowej i etyki zawodowej. Posiada także umiejętność interpretowania oraz analizowania zjawisk i procesów społecznych, przy wykorzystaniu dorobku socjologii i psychologii społecznej, umiejętność analizowania zjawisk bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i obronnością w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, z uwzględnieniem aparatu pojęciowego nauk o bezpieczeństwie.

Wybrane przedmioty: policja i służby specjalne, dowodzenie, procedura karna, negocjacje i mediacje, współpraca transgraniczna organów ścigania.

Sylwetka absolwenta. Absolwent tej grupy zajęć będzie przygotowany w szczególności do wykonywania zadań typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny, zwłaszcza: policji, służby celnej i penitencjarnej. Student poznana i zrozumie zewnętrzne i wewnętrzne warunki funkcjonowania organizacji i podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne, z którymi ta organizacja współpracuje. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: Wojsko Polskie, Policja i Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, służby specjalne, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, Służba Leśna, Straż Miejska, Straż Marszałkowska, Formacja Obrony Cywilnej Kraju, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne – NOWOŚĆ

Cel studiów. Grupa zajęć bezpieczeństwo teleinformatyczne daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz usystematyzowania wiedzy specjalistycznej z zakresu zagrożeń oraz metod ochrony systemów teleinformatycznych, współczesnych zagrożeń cyfrowych, aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa, aspektów ochrony danych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa sieciowego. Nauczą się samodzielnego lub zespołowego planowania, organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Przykładowe przedmioty: Zarządzanie jakością ISO/IEC, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Zwalczanie cyberprzestępczości z elementami informatyki śledczej, Krajowy system cyberbezpieczeństwa, Organizacja polityki bezpieczeństwa informacyjnego, Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego.

Sylwetka absolwenta. Absolwent tej grupy, posiada wiedzę związaną z aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Potrafi komunikować się w sytuacjach kryzysowych, negocjować i ochraniać dane. Ponadto będzie potrafił rozwiązywać praktyczne problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Posiadać będzie umiejętność oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami cyfrowymi a także nabędzie umiejętności dostosowania działań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym do istniejących wymagań prawnych, w tym związanych z ochroną danych osobowych oraz rozumienia ról i obowiązków kluczowych podmiotów związanych z systemem bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: podmioty gospodarcze zapewniające bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, instytucje publiczne, administracja publiczna: rządowa i samorządowa, organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, podmioty gospodarcze wykorzystujące systemy teleinformatyczne do prowadzenia swej działalności.


Studiuj za darmo ze stypendium!

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie  2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

  1. Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
  2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:
  • lekki 400 zł/ miesięcznie
  • umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
  • znaczny 600 zł/ miesięcznie
  1. Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
  2. Zapomoga - 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
  3. Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Uwaga! Stypendia można łączyć.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.