plende

Pielęgniarstwo

studia I stopnia

Image

Pielęgniarstwo

Kierunek pielęgniarstwo wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany głównie z takimi dziedzinami jak: nauki o zdrowiu, nauki medyczne oraz kierunkami studiów, które reprezentują wspomniane wyżej dziedziny. Wzajemne powiązanie dotyczy zarówno programu studiów jak i charakterystyki sylwetki absolwenta, który jest przygotowany do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom wobec odbiorców świadczeń niezależnie od wieku i w różnym stanie zdrowia, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnymi umierającym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się, w skład której wchodzi w szczególności pracownia umiejętności pielęgniarskich.

 

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI 


Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach symulowanych i w oparciu o infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Kształcenie praktyczne obejmuje zarówno zajęcia praktyczne jak i praktyki zawodowe.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów kierunku pielęgniarstwo władze Wydziału Nauk o Zdrowiu podjęły i nadal podejmują współpracę z wieloma placówkami medycznymi w miastach, z których pochodzą nasi studenci. Dzięki temu studenci kierunku pielęgniarstwo mają możliwość odbywania zajęć o profilu praktycznym w miejscach swojego zamieszkania. Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego natomiast praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego podmiotu leczniczego lub opiekuńczego, zwanego dalej opiekunem praktyk.
Dobór placówek do realizacji zajęć praktycznych praktyk zawodowych dokonywany jest na podstawie ściśle określonych kryteriów.
Zgodnie z wymaganymi kryteriami doboru placówki do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych gwarantujemy studentom kształcenie na bardzo wysokim poziomie.Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą są prowadzone w szczególności w:

 • oddziałach internistycznych, geriatrycznych, chirurgicznych, pediatrycznych, neurologicznych, psychiatrycznych, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położniczych, ginekologicznych i noworodkowych
 • gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)
 • hospicjach.
Licencjat pielęgniarstwa - osoba posiadająca kwalifikacje, wie i potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i wysokiego poziomu jakości opieki. Potrafi udzielać świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie promowania zdrowia, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z pacjentem i otoczeniem w środowisku pracy; organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia; przygotowania zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej, z poszanowaniem i respektowaniem praw pacjenta. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2. Jest także uprawniony do kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie zobowiązującymi w Polsce przepisami. Osoby posiadające opisywaną kwalifikację mają możliwość kontynuacji kształcenia i zdobycia kwalifikacji na poziomie mgr pielęgniarstwa.
 
Studia stacjonarne w trybie weekendowym co oznacza, że zajęcia odbywają się od czwartku - od godz. 16.00 do niedzieli.
Student będzie zdobywał wiedzę i umiejętności w okresie 6 semestrów.
Część zajęć o charakterze wykładowym mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.

 

 PRZEJDŹ DO REKRUTACJI 

 


Studiuj za darmo ze stypendium!

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie  2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

 1. Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
 2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:
 • lekki 400 zł/ miesięcznie
 • umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
 • znaczny 600 zł/ miesięcznie
 1. Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
 2. Zapomoga - 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
 3. Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Uwaga! Stypendia można łączyć.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.