plende

Ratownictwo medyczne

studia I stopnia

Image

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie umiejętność niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela) natomiast przy odpowiedniej ilości chętnych istnieje możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych  także w systemie od poniedziałku do piątku (dziennym lub wieczorowym). Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe częściowo wymagają  zaangażowania studenta w dni powszednie. Kształcenie prowadzone jest etapowo. Student otrzymuje informacje teoretyczne zgodne z najnowszą wiedza medyczną, ułożone w ciekawy układ programowy. Zdobytą wiedzę konfrontuje na ćwiczeniach odbywających się na trenażerach i fantomach w nowoczesnym Centrum Symulacji i Dydaktyki Medycznej. Nabyte w ten sposób umiejętności w kolejnych etapach pozwalają na sprawdzenie się w kontakcie z pacjentem pod nadzorem opiekuna prowadzącego zajęcia w placówkach medycznych.

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI 


Przedmioty z podstawowych nauk medycznych tj. anatomia, fizjologia, patologia czy biochemia mają za zadanie przybliżyć studentowi tajniki ciała ludzkiego. Dzięki zastosowaniu w procesie edukacji modeli wraz z wirtualnym stołem anatomicznym nauka jest przyjemna, choć nie zawsze możemy obiecać że lekka. Praca z człowiekiem w tym szczególnym okresie jakim jest nagłe i niespodziewane zachorowanie skutkujące stanem zagrożenia życia lub wypadkiem mogącym pozbawić naszego pacjenta pełni zdrowia wymaga specjalnych umiejętności z obszaru nauk behawioralnych i społecznych. Etyka, prawo, psychologia czy socjologia stanowią element nieodzowny w kształceniu umiejętności koniecznych ratownikowi medycznemu w jego pracy.  Element nauk klinicznych to wiedza z zakresu  medycznych czynności ratunkowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, neurologii, psychiatrii, położnictwie i ginekologii.  Pamiętamy również,  że podstawy jak sama nazwa wskazuje są głównym elementem i aby stać się specjalistą na początku trzeba umieć wykonać takie czynności jak badanie pacjenta i poznać tajniki wykonania podstawowych zabiegów medycznych. Jesteśmy uczelnią, w której udało się zebrać pasjonatów w dziedzinie ratownictwa medycznego, potrafiących przekazać swoje ogromne umiejętności praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Student będzie zdobywał wiedzę i umiejętności praktyczne w okresie 6 semestrów.

Część zajęć o charakterze wykładowym mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.


Student ponadto ma możliwość wyboru jednego z dwóch modułów realizowanych w czasie studiów:

  1. Stany nagłe w chorobach przewlekłych i nowotworowych
  2. Ratownictwo wodne i turystyczne

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne.

 

Dlaczego warto studiować w naszej uczelni?

 

1.Nasza Uczelnia posiada pracownie dydaktyczno-naukowe i specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do ćwiczeń z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym medycznych czynności ratunkowych.

2.Poznacie zasady współpracy z gronem lekarskim, pielęgniarskim i pozostałym personelem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych samodzielnie i na zlecenie lekarza,oraz z przedstawicielami zawodowych i niezawodowych służb i organizacji ratowniczych.

3.Będziecie uczestniczyć nie tylko w wykładach i ćwiczeniach, ale również w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.

4.Uzyskacie tytuł ratownika medycznego, który pozwoli wypełniać w przyszłości obowiązki dydaktyczne w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy, jak również szereg zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

 

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI

 


Studiuj za darmo ze stypendium!

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie  2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

  1. Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
  2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:
  • lekki 400 zł/ miesięcznie
  • umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
  • znaczny 600 zł/ miesięcznie
  1. Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
  2. Zapomoga - 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
  3. Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Uwaga! Stypendia można łączyć.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.