plende

Studia pomostowe położnictwo

studia I stopnia

Image

Studia pomostowe położnictwo

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w roku akademickim 2021/2022 oferuje studia pomostowe na kierunku: położnictwo I stopnia.

Informacje ogólne: O przyjęcie na kierunek Położnictwo pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły 2,5 letnią szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie położnej.

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: dwa semestry

Forma studiów: stacjonarne w systemie weekendowym. Część zajęć o charakterze wykładowym mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z

Działem Rekrutacji AMiSNS:

telefonicznie: numery 552393810; 512543321

mailowo: rekrutacja@amisns.edu.pl


Studiuj za darmo ze stypendium!

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie  2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

  1. Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
  2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:
  • lekki 400 zł/ miesięcznie
  • umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
  • znaczny 600 zł/ miesięcznie
  1. Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
  2. Zapomoga - 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
  3. Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Uwaga! Stypendia można łączyć.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.