plende

Administracja

studia II stopnia

Image

Administracja

Kluczowym celem kształcenia na kierunku administracja II stopnia jest przygotowanie studenta do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych m.in. z zadaniami publicznymi, realizowanymi przede wszystkim na różnych poziomach administracji rządowej, samorządowej bądź prywatnej, sprawnego posługiwania się metodami i narzędziami wykorzystywanymi w naukach prawnych, w pogłębionym stopniu wykorzystywania wiedzy w zastosowaniach praktycznych, formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów funkcjonowania administracji oraz realizacji zadań zawodowych w warunkach nie w pełni przewidywalnych, właściwego doboru źródeł i informacji, wykorzystywania w działaniach zawodowych specjalistycznych technologii (także w komunikacji z otoczeniem), sprawnego współdziałania z innymi uczestnikami organizacji i całego systemu bezpieczeństwa w ramach prac zespołowych o charakterze interdyscyplinarnym, krytycznej oceny posiadanej wiedzy i systematycznego jej uzupełniania, wypełniania zobowiązań społecznych. Celem kształcenia jest też przygotowanie studenta do przedsiębiorczego myślenia i działania w złożonych uwarunkowaniach ekonomicznych, prawnych i społecznych.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku administracja dysponuje pogłębioną wiedzą z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych oraz podstawową wiedzą ekonomiczną, tworzącą podbudowę dla rozumienia struktur, instytucji, zjawisk i procesów społecznych oraz istoty i znaczenia różnych gałęzi prawnych, jak również znajomością problematyki politologicznej i prawnej w zakresie podziału władzy w państwie, instytucji i źródeł prawa w UE, struktury i ustroju państwa oraz zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, jednostek administracji publicznej w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania administracji państwowej. Posiada także umiejętność interpretowania oraz analizowania zjawisk i procesów społecznych, przy wykorzystaniu dorobku socjologii i psychologii społecznej, umiejętność analizowania zjawisk bezpośrednio związanych z pracą urzędniczą w różnych rodzajach administracji: służbie cywilnej, administracji rządowej i samorządowej oraz administracji gospodarczej, w instytucjach publicznych i pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także organizacjach i instytucjach specjalizujących się we współpracy z partnerami w krajach UE. Jest świadomy profesjonalnych i społecznych zadań absolwenta studiów z dziedziny nauk społecznych, z uwzględnieniem zasad aksjologicznych i etyki pracy z służbie cywilnej oraz reguł komunikacji społecznej. Absolwent jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, kultywowania i upowszechniania w życiu społecznym i zawodowym wzorów właściwego postępowania, uczestnictwa w promowaniu kultury projakościowej i etyki zawodowej. Cechuje go wrażliwość społeczna, odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe, chęć zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych i interes publiczny.

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Okres trwania: 4 semestry.

Zakres obejmuje m.in. następujące treści: postępowanie sądowo-administracyjne, polityka spójności i fundusze strukturalne UE, organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej, systemy zabezpieczeń społecznych, zasady ustroju politycznego państwa, zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych, instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną. Zajęcia prowadzą zarówno doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również specjaliści zajmujący się problematyką administracji publicznej, zarządzaniem i bezpieczeństwem wewnętrznym w tym również eksperci reprezentujący różne jednostki sektora finansów publicznych, takie jak sądy, wojsko, policja, urzędy samorządu terytorialnego.

Uprawnienia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Administracja publiczna

Cel studiów. Wybierając grupę zajęć administracja publiczna, student wtoku kształcenia opanuje w stopniu pogłębionym wiedzę o funkcjonowaniu administracji publicznej, pozna regulacje prawne dotyczące różnych form działania administracji, nabędzie umiejętności sprawnego wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktyce. Absolwenci będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do zawodu urzędnika- wszechstronnie wykształconego, znającego europejskie standardy pracy i nowoczesne systemy zarządzania.

Wybrane przedmioty: zasady podziału środków publicznych, kultura języka polskiego, prawo rolne w Polsce i UE, przygotowanie projektów do UE, ochrona praw człowieka.

Sylwetka absolwenta. Absolwent tej grupy zajęć posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania, organizowania i funkcjonowania administracji publicznej, zarówno samorządowej jak i rządowej. Absolwent zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawowy funkcjonowania administracji publicznej. Absolwent posiądzie umiejętności i kompetencje praktycznego zastosowaniu wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem administracja i zajęciami z grupy administracja publiczna.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: administracja rządowa, struktury samorządowe, służby administracyjne podmiotów gospodarczych, instytucje pozarządowe, administracja specjalna, administracja prywatna, placówki kulturalne, organy partii politycznych, instytucje krajowe, organizacje i instytucje specjalizujące się we współpracy z partnerami w krajach UE.

Administracja samorządowa i finanse publiczne

Cel studiów. Tą grupę zajęć jest skierowana do studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy w sposób pogłębiony m.in. o wykorzystaniu instrumentów finansowych w podmiotach gospodarczych, instytucjach sektora finansów rządowych i samorządowych oraz w podmiotach zarządzających środkami pochodzącymi z funduszy UE. Celem tej grupy zajęć jest także wykształcenie profesjonalnych kadr urzędniczych, zorientowanych na tworzenie nowoczesnej i sprawnej administracji publicznej i samorządowej.

Wybrane przedmioty: prawo podatkowe, ochrona praw człowieka, kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego, finansowanie inwestycji publicznych, zasady podziału środków publicznych.

Sylwetka absolwenta. Studenci po wybraniu grupy zajęć w zakresie administracji samorządowej i finansów publicznych są przede wszystkim przygotowywani do samodzielnej pracy, na wyższych stanowiskach, w jednostkach samorządowych i innych zajmujących się finansami publicznymi. Absolwenci tej grupy mają świadomość zachodzących procesów finansowych, znają instrumenty finansowe, ich cechy, ryzyko i zastosowanie w szeroko rozumianym sektorze finansów publicznych. Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: jednostki terytorialne na każdym szczeblu organizacji samorządowej: Straż Graniczna, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ośrodki świadczeń publicznych, urzędy skarbowe. Absolwent może podjąć równie obowiązki: pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, pracownika Państwowej Inspekcji Handlowej, inspektora sanitarnego i weterynaryjnego, inspektora w dziale organizacji przetargów, referendarza w Ministerstwie lub Urzędzie Wojewódzkim.

Administracja ochrony środowiska

Cel studiów. W związku z coraz większą interwencją człowieka w otaczające nas środowisko, wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby posiadające umiejętność w płynnym poruszaniu się m.in. w prawnych aspektach administrowania i zarządzania ochroną środowiska. Wybierając grupę zajęć do wyboru z zakresu administracji ochrony środowiska, student zdobędzie wiedzę o systemie ochrony środowiska, kreowaniu polityki proekologicznej, podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska, podjęciu działań w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego, bądź środowiska człowieka, tworzenia projektów i pozyskiwania środków funduszy wspólnotowych Unii Europejskiej oraz o zasadach podziału środków publicznych. Grupa zajęć w zakresie administracji ochrony środowiska oferuje studentom możliwość poszerzenia swojej wiedzy ogólnej z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z ochroną środowiska. Celem tej grupy zajęć jest m.in. zapoznanie z problematyką funkcjonowania instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę środowiska z uwzględnieniem oddziaływań na różne sfery społeczne, jak np. sektor gospodarczy. Student zdobędzie umiejętność stosowania właściwych procedur związanych z reglamentacją przestrzeni, mającą na względzie ład przestrzenny i zrównoważony rozwój.

Wybrane przedmioty: polityka proekologiczna, organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego, System ochrony środowiska, zasady podziału środków publicznych, przygotowanie projektów do UE.

Sylwetka absolwenta. Student wybierając tą grupę zajęć uzyskują kwalifikacje zawodowe, potrzebne do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich mogąc wykorzystać je w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, zajmując stanowiska w administracji publicznej i prywatnej zw. z zarządzaniem i administrowaniem ochroną środowiska. Studenci zapoznają się z problematyką i specyfiką działań podejmowanych na określonym stanowisku w danej jednostce administracji publicznej, jak np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto student zdobywa praktyczne umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony środowiska. Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się np. recyklingiem.

Administracja ochrony zdrowia

Cel studiów. Wybierając grupę zajęć w zakresie administracja ochrony zdrowia student pozna w stopniu pogłębionym pojęcia i definicje z zakresu prawa ochrony zdrowia oraz zrozumie rolę systemu ochrony zdrowia we współczesnym społeczeństwie. Student tej grupy zajęć będziesz efektywnie organizować pracę w ośrodku służby zdrowia, nauczy się także oceniać czy proponowanie rozwiązania prawne znajdą zastosowanie w systemie ochrony zdrowia. Zajęcia w tej grupie umożliwiają zdobycie kwalifikacji cenionych przez pracodawców sektora ochrony zdrowia realizujących opiekę zdrowotną, politykę zdrowotną, promocję zdrowia.

Studia międzywydziałowe (administracja i nauki o zdrowiu)

Wybrane przedmioty: organizacja ochrony zdrowia, ochrona praw człowieka, kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego, zarządzanie publiczne, regulacje prawne ochrony zdrowia.

Sylwetka absolwenta. Po ukończeniu studiów, absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu praw pacjenta, statusu prawnego zakładów opieki zdrowotnej i placówek obrotu farmaceutycznego, ochrony danych medycznych i farmaceutycznych, odpowiedzialności personelu medycznego i farmaceutycznego, kontroli i nadzoru instytucjonalnego, samorządów zawodowych zawodów medycznych i farmaceutycznych, dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, problemów prywatyzacji służby zdrowia. Absolwent grupy zajęć z zakresu administracji ochrony zdrowia będzie cechował się pogłębioną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu organizacji i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, jak również systemu ubezpieczeń społecznych oraz zasad finansowania świadczeń zdrowotnych.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach ubezpieczenia społecznego, Narodowym Funduszu Zdrowia, szpitalach, przychodniach, branży farmaceutycznej, inspekcji sanitarnej, organizacjach pozarządowych - związanych z problematyką zdrowia publicznego, w szczególności: zajmowania stanowisk merytorycznych w instytucjach ochrony zdrowia różnego szczebla, tworzenia programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, kierowania zespołami wykonującymi zadania w ramach zadań ochrony zdrowia, prowadzenia programów dotyczących prewencji i promocji zdrowia w szpitalach, przychodniach.

Zarządzanie publiczne

Cel studiów. Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę kształcenia specjalistów, menedżerów/doradców/konsultantów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit z położeniem nacisku na dostarczenie wiedzy eksperckiej w dziedzinie zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Celem tej grupy zajęć jest m.in. wieloaspektowe rozwijanie umiejętności samodzielnego działania w organizacjach administracji publicznej i wykorzystywania norm prawnych w praktyce; pogłębione i rozszerzone zdobycie wiedzy na temat otoczenia dalszego (ze szczególnym uwzględnieniem czynników prawnych) i bliższego danej organizacji publicznej i wpływu tego otoczenia na sposób funkcjonowania i realizowania zadań w danej organizacji.

Wybrane przedmioty: transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego, zarządzanie publiczne, finansowanie inwestycji publicznych, funkcjonalne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego, zasady podziału środków publicznych

Sylwetka absolwenta. Grupa zajęć z zarządzania publicznego wzorowana jest na najlepszych modelach programów uczelni zagranicznych, dzięki temu spełnia standardy międzynarodowe. Studia charakteryzuje praktyczne podejście do tematu, gdyż zajęcia prowadzą praktycy zarządzania publicznego, dydaktycy posiadający wiele doświadczeń praktycznych wynikających ze współpracy z organizacjami sektora publicznego. Absolwenci tej grupy zajęć nabędą wiedzę w stopniu pogłębionym w zakresie sposobów funkcjonowania organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w organizacjach sektora publicznego. Ponadto student zdobędzie umiejętności profesjonalnego stosowania procedur związanych z wykonywaniem zleconych zadań; organizacji pracy i pozyskiwania wiedzy niezbędnej do wykonania zleconych zadań; sprawnego komunikowania się w organizacji; oraz wieloaspektowej współpracy w zespole z uwzględnieniem norm etycznych, zdolności kooperacyjnych.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: urząd gminy i miasta oraz ich spółki i jednostki organizacyjne, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy i izby skarbowe, urzędy i izby celne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jednostki służby zdrowia.

Administracja cyfrowa - NOWOŚĆ

Cel studiów. Grupa zajęć do wyboru Administracja cyfrowa daje możliwości poszerzenia wiedzy i kwalifikacji z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z działaniami organów administracji publicznej, systemów i sieci komputerowych, a także dostępnych usług stworzonych dla społeczeństwa, jak również bezpieczeństwem wewnętrznym. Adresowana jest głównie do osób już pracujących w administracji publicznej, jak również tych, którzy zamierzają ubiegać się o stanowisko funkcjonariusza publicznego, szczególnie do pracowników działów i komórek zajmujących się cyfrowym wymiarem administracji publicznej.

Wybrane przedmioty: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, Platformy Usług Elektronicznych, Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego, Prawne zagadnienia administracji cyfrowej.

Sylwetka absolwenta. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności związane z odpowiedzialnością funkcjonariusza publicznego, polityką bezpieczeństwa informacji i administracją elektroniczną. Potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy związane z bezpieczeństwem informatycznym, oraz wykazywać się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi funkcjonowania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji, a także podpisów elektronicznych. Posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, z użyciem specjalistycznej terminologii z wybranego zakresu. Sprawnie posługuje się dostępnymi środkami informacji i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: służby mundurowe, wszystkie szczeble administracji rządowej i samorządowej

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego z zarządzaniem kryzysowym - NOWOŚĆ

Cel studiów. Wybierając grupę zajęć w zakresie administracji bezpieczeństwa wewnętrznego z zarządzaniem kryzysowym, student uzyska kwalifikacje wymagane od specjalistów do spraw bezpieczeństwa, porządku publicznego i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych, zatrudnionych w aparacie pomocniczym organów państwowych. Studia na tym zakresie zajęć przyczynią się do pogłębionego i rozszerzonego zdobycia praktycznych umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów administracji publicznej uwarunkowanej na gwarantowanie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

W trakcie studiów studenci tej grupy zajęć uzyskują wiedzę zarówno z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i ze specyfiki zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji planowania, aspektów funkcjonalno-prawnych i logistycznych zarządzania kryzysowego, struktur zarządzania kryzysowego i podziału kompetencji, wsparcia teleinformatycznego działań zarządzania kryzysowego komunikacji ze społeczeństwem.

Wybrane przedmioty: organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego, funkcjonalne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego, ochrona osób, mienia, obiektów i przestrzeni, organizacja i zarządzanie w służbach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzanie publiczne.

Sylwetka absolwenta. Absolwent tej grupy zajęć będzie przygotowany w szczególności do wykonywania zadań typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny. Będzie również posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów zw. z zarządzaniem kryzysowym oraz wykonywaniem zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych. Student poznana i zrozumie zewnętrzne i wewnętrzne warunki funkcjonowania organizacji i podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne, z którymi ta organizacja współpracuje. Innymi słowy, absolwent pozna specyfikę realizacji zadań administracji w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego a także funkcjonowania instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybierając zajęcia z administracji bezpieczeństwa wewnętrznego z zarządzaniem kryzysowym student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kompetencje w obszarze zarządzania w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego a także opanuje podstawowe zasad i procedury, podejmowane w razie zagrożeń i katastrof, m.in. w celu umożliwienia skutecznej komunikacji w trakcie działań podejmowanych przed, w trakcie i po zaistnieniu kryzysu.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Przykładowe miejsce zatrudnienia: służby państwowe i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa np.: policja, straż graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, służba celna. Organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powszechne oraz zespoły ds. reagowania kryzysowego np.: Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Studiuj za darmo ze stypendium!

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie  2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

  1. Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
  2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:
  • lekki 400 zł/ miesięcznie
  • umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
  • znaczny 600 zł/ miesięcznie
  1. Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
  2. Zapomoga - 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
  3. Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Uwaga! Stypendia można łączyć.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.