plende

Pedagogika

studia II stopnia

Image

Pedagogika

Pedagogika to naukowa dyscyplina obejmująca przedmiotem swoich badań i praktyk wychowanie, kształcenie i rozwój człowieka we wszystkich fazach jego życia. Jej przedmiot badań jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk tycznej działalności pedagogicznej. Pedagogika jako nauka łączy perspektywę koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz tą dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych, wychowawczych resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ich funkcji, znaczenia i roli w rozwoju człowieka, grup i społeczeństw.


Studia na kierunku Pedagogika prowadzone w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego, regionalnego oraz ogólnopolskiego rynku pracy. Jest ono podyktowane zmieniającą się rzeczywistością społeczną, kulturową i gospodarczą, powodującą znaczące przeobrażenia w funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dzieci i młodzież ale także osoby starsze. To właśnie te grupy społeczne z racji jawiących się potrzeb wymagają nierzadko specjalistycznego wsparcia i pomocy profesjonalistów wyposażonych specjalistyczną i aktualną wiedzie, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Dlatego misją, która przyświeca prowadzonym studiom na kierunku pedagogika jest przygotowanie specjalistów w ściśle określonych zakresach, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami popartymi doświadczeniami praktycznymi będą wypełniać misję, jaka przyświeca pedagogom.


Kierunek pedagogika dysponuje studiami I stopnia (licencjackimi) oraz II stopnia (magisterskimi). Studenci w trakcie trwania nauki mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej poprzez wybór grup zajęć w poszczególnych zakresach przygotowujących do przyszłej pracy na różnych stanowiskach w poszczególnych instytucjach związanych z szeroką rozumianą edukacją, opieką, wychowaniem, resocjalizacją czy terapią. Programy studiów zostały tak skonstruowane aby przyszli absolwenci byli nie tylko wyposażeni w wymaganą do pełnienia poszczególnych funkcji wiedzę, umiejętności i kompetencje, ale także aby posiadali kwalifikacje wypełniające wszelkie wymagania formalne oraz prawne, które przewiduje ustawodawca.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej

Wybór tej grupy zajęć do wyboru zapewnia przygotowanie do pracy na rzecz jednostek, rodzin lub grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,  potrzebujących różnych form wsparcia profilaktycznego lub konkretnej pomocy psychopedagogicznej i organizacyjnej. Studia w tym zakresie przygotowują do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Student będzie posiadał kompetencje pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach wsparcia dziennego, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do wypełniania zadań opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających osobom w różnym wieku oraz fazach rozwoju poczucia bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i egzystencjalnego, a także warunki do nauki i rozwoju potrzeb kulturalnych oraz wspieranie rozwoju moralnego i społecznego. Zdobędzie także umiejętności przydatne bezpośrednio w praktyce, między innymi w zakresie prawodawstwa społecznego, poradnictwa i strategii wsparcia oraz podejmowania i organizowania pracy korekcyjno – kompensacyjnej.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej:
Profilaktyka społeczna

Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji

Diagnoza psychopedagogiczna

Dysharmonia rozwoju dziecka z elementami pracy kompensacyjnej

Poradnictwo rodzinne i socjalne


Absolwent kończący studia II stopnia na kierunku pedagogika w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia między innymi w ośrodkach preadopcyjnych, w świetlicach środowiskowych, internatach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodziny, szkoły i społeczności lokalnej. Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych forma kształcenia w tym studiów podyplomowych.

 

Pedagogika resocjalizacyjna

Wybór tej grupy zajęć do wyboru zapewnia przygotowanie do pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi zagrożonymi wykolejeniem społecznym, demoralizacją oraz przestępczością. W trakcie realizacji procesy kształcenia studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do pracy z młodzieżą i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, niewłaściwie wypełniającymi swoje funkcje wychowawcze i opiekuńcze, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej, takimi jak: narkomania, alkoholizm, prostytucja, wyuczona bezradność społeczna. Student nabędzie kompetencji pedagogicznych umożliwiających wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej oraz pracy w zespole i podejmowania zróżnicowanych ról.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna:

Pedagogika penitencjarna

Problemy współczesnej penitencjarystyki

Metody kreatywnej resocjalizacji

Diagnoza w resocjalizacji

Podstawy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Praca socjalna w resocjalizacji

Absolwenci po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna są przygotowani do pracy w charakterze wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych. Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych forma kształcenia w tym studiów podyplomowych.

 

Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Wybór tej grupy zajęć do wyboru umożliwia zdobycie przygotowanie się do pracy w instytucjach i organizacjach sektora oświaty, edukacji, opieki a także sektora gospodarczego, na stanowiskach związanych z organizacją pracy w zakresie rekrutacji i selekcji w procesie zatrudniania pracowników. Studenci w toku kształcenia nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej, samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego, podejmowania zróżnicowanych ról w pracy zespołowej, kreowania i upowszechniania różnych ścieżek zawodowych, kierowania rozwojem drugiego człowieka, w tym własnym, oraz uczestnictwa w różnych obszarach życia społecznego, rodzinnego i zawodowego.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi:

Wybrane problemy współczesnej pedagogiki pracy

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi,

Aktywizacja zawodowa i społeczna

Narzędzia diagnozy kwalifikacji i kompetencji pracownika

Warsztat pracy doradcy, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem,

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika w zakresie Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracyjnych związanych  doradztwem zawodowym, agencjach pracy tymczasowej, agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, akademickich biurach karier w charakterze doradcy zawodowego, konsultanta ds. kariery, specjalisty ds. rekrutacji pracowników, w ośrodkach pomocy społecznej gminnych, powiatowych i wojewódzkich centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego pracujących na rzecz wsparcia w zatrudnieniu, w klubach pracy w charakterze doradcy zawodowego, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery w charakterze organizatora różnych form edukacyjnych kierowanych do osób dorosłych, w klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej, klubach seniora, w placówkach oświatowych (szkołach, poradniach pedagogicznych, internatach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku itd.), ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego. Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych forma kształcenia w tym studiów podyplomowych.

 

Pedagogika zdrowia z podstawami żywienia

Wybór tej grupy zajęć do wyboru zapewnia przygotowanie do pracy w zakresie działań związanych z działalnością pedagogiczną związaną ze zdrowiem dzieci i młodzieży, promocją i kreowaniem zdrowego stylu życia oraz profilaktyką zdrowotną. Student w trakcie procesu kształcenia zdobędzie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające na planowanie, realizację oraz ewaluację edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży. Zdobędzie również wiedzie z zakresu podstaw dietetyki oraz zasad prawidłowego odżywania a także umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w działalności zawodowej.  Nabędzie również kompetencji pedagogicznych dających podstawy doboru właściwych metod, form i środków dydaktycznych wykorzystywanych w procesach edukacji zdrowotnej.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika zdrowia z podstawami żywienia

Edukacja żywieniowa

Edukacja zdrowia

Psychodietetyka i zaburzenia odżywiania

Higiena psychiczna i profilaktyka uzależnień

Aktywność ruchowa w profilaktyce chorób

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogika zdrowia z podstawami żywienia przygotowani są do pracy w charakterze pedagoga w zakresie promocji zdrowia w placówkach systemu oświaty, systemie służby zdrowia, placówkach opiekuńczo-wychowawczych ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, jak również innych instytucjach i organizacjach działających na rzecz promocji edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia. Będzie również przygotowany do pracy w zespole i podejmowania zróżnicowanych ról oraz podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych forma kształcenia w tym studiów podyplomowych.

 

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Wybór tej grupy zajęć do wyboru zapewnia specjalistyczne przygotowanie do realizacji działań w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony ludności i reagowania na różnego rodzaju zagrożenia. Student w toku realizowanego procesu kształcenia nabywa wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i struktury organizacyjnej kraju  w odniesieniu do obrony cywilnej. Student nabędzie kompetencje pedagogiczna oraz  psychologiczne umożliwiające wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy w kreowaniu postaw obronnych.

Wybrane przedmioty w zakresie Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo społeczne

Zarządzanie kryzysowe i obrona ludności

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni

Rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń

Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne przygotowani są do podjęcia zatrudnienia w rządowych oraz samorządowych jednostkach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym, instytucjach realizujących działalności resocjalizacyjną, terapeutyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz strukturach służb mundurowych. Będzie również przygotowany do pracy w zespole i podejmowania zróżnicowanych ról oraz podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w kontekście działalności związanej z obronnością i bezpieczeństwem. Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych forma kształcenia w tym studiów podyplomowych.


 Studiuj za darmo ze stypendium!

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie  2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

  1. Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
  2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:
  • lekki 400 zł/ miesięcznie
  • umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
  • znaczny 600 zł/ miesięcznie
  1. Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
  2. Zapomoga - 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
  3. Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Uwaga! Stypendia można łączyć.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.