plende

Pielęgniarstwo

studia II stopnia

Image

Pielęgniarstwo

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się.
Część zajęć o charakterze wykładowym może odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia, w szczególności w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

Magister pielęgniarstwa - osoba posiadająca ww. kwalifikacje wie i potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Potrafi komunikować się w miejscu pracy, organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Osoba ta przestrzega zasad etyki w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej; jest przygotowana do ordynowania leków i określonych wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2. Jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym na stanowiskach administracyjnych, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych; jest także przygotowana do prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa, kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek lub położnych, ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego.

Studiuj za darmo ze stypendium!

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie  2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

  1. Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
  2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:
  • lekki 400 zł/ miesięcznie
  • umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
  • znaczny 600 zł/ miesięcznie
  1. Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
  2. Zapomoga - 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
  3. Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Uwaga! Stypendia można łączyć.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.