plende

Fizjoterapia

jednolite studia magisterskie

Image

Fizjoterapia

Fizjoterapia to dziedzina wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu, polegająca na leczeniu lub łagodzeniu skutków choroby, profilaktyce oraz przywracaniu sprawności człowieka z wykorzystaniem ruchu oraz różnych czynników fizycznych. Fizjoterapia jest obecnie dyscypliną naukową i stanowi integralną część działań podejmowanych we wszystkich obszarach medycyny.

W Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych kładziony jest szczególny nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do pracy na stanowisku Fizjoterapeuty.
Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych salach. Dużo zajęć praktycznych jest realizowanych w placówkach rehabilitacyjnych na terenie Elbląga. Zajęcia głównie odbywają się w weekendy (sobota, niedziela), ale również ze względu na charakter zajęć praktycznych mogą odbywać się w pozostałe dni tygodnia.
Część zajęć o charakterze wykładowym może odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.
Dla pasjonatów fizjoterapii uczelnia oferuje rozwój w Studenckim Kole Naukowym.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu biomedycznych podstaw fizjoterapii (anatomia, fizjologia, biomechanika, patologia), nauk ogólnych (psychologia, socjologia, pedagogika) a przede wszystkim z zakresu podstaw fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, metody specjalne fizjoterapii, wyroby medyczne) i fizjoterapii klinicznej (fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia kliniczna w schorzeniach neurologicznych, fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii).
 
Od 2019 roku w AMiSNS kształci studentów w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej ooferując kształcenie w module fizjoterapii balneologicznej i uzdrowiskowej.
Balneoterapia jest podstawowym kierunkiem leczenia uzdrowiskowego, gdzie stosuje się naturalne tworzywa, które zostały uznane za lecznicze; do nich zalicza się wody mineralne, wody swoiste i wody swoiste mineralne, gazowe składniki wód i powietrza oraz peloidy. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się naturalne metody leczenia, które są alternatywą dla farmakologii. Zabiegi balneologiczne usprawniają działanie całego organizmu poprzez pobudzanie mechanizmów adaptacyjnych, a także działają przeciwbólowo. Student, który ukończy kierunek Fizjoterapia i wybierze moduł Balneologia będzie posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby powyższe zabiegi wykonywać. Daje to możliwość zatrudnienia w wielu ośrodkach specjalizujących się, bądź posiadających w swojej ofercie tego typu zabiegi, a są to m. in. sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, przychodnie oraz wszędzie, gdzie oferowane są zabiegi fizykoterapii. Balneologia jest ciekawą dziedziną fizjoterapii, która dodatkowo rozszerza i daje nowe możliwości przy podjęciu pracy przez przyszłego magistra fizjoterapii.
 

Szczegółowy zakres treści oraz efektów kształcenia, a także organizacja studiów opisane zostały w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
 
Absolwent kierunku Fizjoterapia uzyskuje tytuł magistra. Posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego. Po zdaniu egzaminu państwowego (PEF – Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny) jest przygotowany do wykonywania zawodu Fizjoterapeuty. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii oraz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak:
 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, poradnie rehabilitacyjne, uzdrowiska)
 • hospicja i domu opieki
 • ośrodki gimnastyki korekcyjnej w szkołach i przedszkolach
 • specjalistyczne ośrodki szkolno-rehabilitacyjne
 • poradnie i zakłady pracy chronionej
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • zakłady przyrodolecznicze i sanatoria
 • kluby sportowe
 • ośrodki i gabinety odnowy biologicznej
 • gabinety masażu, centra fitness, spa i wellness
 • stanowiska związane z organizowaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prywatna praktyka.

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów). Studia stacjonarne w trybie weekendowym (zajęcia odbywają się w weekendy, ale również ze względu na charakter zajęć praktycznych mogą odbywać się w pozostałe dni tygodnia). Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.


Studiuj za darmo ze stypendium!

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie  2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

 1. Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
 2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:
 • lekki 400 zł/ miesięcznie
 • umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
 • znaczny 600 zł/ miesięcznie
 1. Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
 2. Zapomoga - 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
 3. Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Uwaga! Stypendia można łączyć.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.