plende

Psychologia

jednolite studia magisterskie

Image

Psychologia

Od roku akademickiego 2019-2020 Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych oferuje możliwość zdobycia zawodu psychologa w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Kierunek psychologia jest prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Absolwenci uzyskają tytuł magistra psychologii.

Co nas wyróżnia:

Wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów - praktyków i psychologów-badaczy

Organizacja studiów
Zajęcia odbywają się w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).

Zakres
Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kształcenia ogólnego oraz kierunkowego w tym między innymi: pomoc psychologiczną, diagnozę psychologiczna, psychologię wychowawczą, psychopatologię, psychologię zachowań konsumenckich. Począwszy od czwartego roku studiów student będzie mógł wybrać dwa spośród interesujących go modułów specjalistycznych:

 • psychologia kliniczna
 • psychologia uzależnień i promocja zdrowia
 • psychologia edukacji i wychowania
 • psychologia organizacji i biznesu

Czas trwania. Studia magisterskie jednolite, pięcioletnie.

Uprawnienia
Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów uzyskuje tytuł magistra kierunku psychologia i jest przygotowany do pracy w zawodzie psychologa w różnych instytucjach, placówkach, ośrodkach (np. w resorcie pracy, pomocy społecznej, sprawiedliwości, obrony, służby zdrowia, biznesie i innych). Absolwenci pięcioletnich jednolitych studiów psychologii są przygotowani do podjęcia studiów podyplomowych, doktoranckich a także do dalszego specjalistycznego doskonalenia zawodowego np. do podjęcia szkolenia z zakresu psychoterapii lub szkoleń specjalizacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI O KIERUNKU PSYCHOLOGIA znajduje się w zakładce > WYDZIAŁY > WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH > PSYCHOLOGIA

 

Pani mgr Joanna Gawlicka wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom, przygotowała materiał edukacyjny - szkoleniowy w formie filmowej.
Jak radzić sobie ze stresem, lękiem, niepewnością? - pobierz film


Studiuj za darmo ze stypendium!

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie  2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

 1. Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
 2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:
 • lekki 400 zł/ miesięcznie
 • umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
 • znaczny 600 zł/ miesięcznie
 1. Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
 2. Zapomoga - 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
 3. Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Uwaga! Stypendia można łączyć.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.