plende

Studia podyplomowe

Pedag. opiekuńczo - wychowawcza

Pedag. opiekuńczo - wychowawcza

 • 00:00:00

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą psychologiczną

CEL STUDIÓW

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. w środowiskowych domach opieki), internatach, świetlicach oraz na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza pozwalają słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dają umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

ADRESACI STUDIÓW

 • adresatami mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie w zakresie nauk społecznych i humanistycznych - przede wszystkim pedagodzy
 • kierunek ten przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne

ZAKRES PROGRAMOWY

Program studium obejmuje 270 godzin dydaktycznych i między innymi takie przedmioty:

 • pedagogika opiekuńcza
 • pedagogika rodzinna
 • pedagogika specjalna
 • teoria pracy socjalnej i pomocy
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • pedagogika socjalna
 • diagnostyka opiekuńcza
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • techniki pracy grupowej i środowiskowej
 • badanie środowiska społeczno-wychowawczego

Zajęcia prowadzone różnymi metodami z nastawieniem na metody aktywizujące i pracę warsztatową. Ukończenie studiów daje przygotowanie - wraz z uprawnieniami - do pracy w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo - wychowawczych jak: pogotowie opiekuńcze, dom dziecka, rodzinny dom dziecka, internat, świetlica, poradnia, ośrodek pomocy socjalnej lub wychowawczej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają 3 semestry/350 godzin (w tym 50% zajęć on-line)
 • zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

 

Podobne kursy

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.