plende

Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu

Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Celem studiów na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu jest przygotowanie dyrektorów przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i rodzajów, a także pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego do prawidłowej realizacji ich ról zawodowych w polskim systemie oświaty. Ukończenie studiów jest spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty przez ministra resortu.

 

Adresaci studiów

Studia kierowane są przede wszystkim do:

 • nauczycieli chcących kandydować na stanowisko dyrektora, wicedyrektora jak również pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Zakres tematyczny programu studiów

 • teoria organizacji i zarządzania
 • prawo w oświacie a prawo pracy
 • nadzór pedagogiczny
 • psychologia zarządzania
 • marketing usług edukacyjnych
 • zarządzanie jakością
 • negocjacje
 • zarządzanie projektem unijnym
 • administrowanie placówką oświatową
 • zamówienia publiczne
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka

Opracowana tematyka i jej realizacja są zgodne z nowoczesnymi tendencjami szkolenia kadr kierowniczych. Realizacja programu oparta jest na stosowaniu metod aktywizujących w połączeniu z racjonalnym wykorzystaniem treści teoretycznych do wiedzy praktycznej. Program ten wiąże uczenie się w trakcie warsztatów z uczeniem się na miejscu pracy (przenoszenie i stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce).

Organizacja studiów

 • Czas trwania studiów 2 semestry
 • Łączna liczba godzin zajęć 220 godzin
 • Liczba Punktów ECTS – 30
 • Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają się w pełni on-line (platforma Zoom)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów  zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.