plende

Studia podyplomowe

Administracja publiczna

Administracja publiczna

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, ale także przyczyniają się do podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej.

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są przede wszystkim do:

 • Osób, które swoją pracę zawodową chcą podjąć na stanowiskach administracji publicznej
 • osób zatrudnionych już w organach administracji publicznej, chcących uzyskać pełne kwalifikacje

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Zakres tematyczny programu studiów:

Konstytucyjne zasady i instytucje ustroju politycznego państwa

Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych

Ustrój organów i procesy decyzyjne w administracji publicznej

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Prawo i postępowanie administracyjne oraz sądowo-administracyjne

Finanse publiczne i prawo finansowe

Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego

Podstawy mikro i makroekonomii z elementami statystyki publicznej

Polityka gospodarcza i społeczna

Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Zarządzanie przestrzenią publiczną

Fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania studiów 2 semestry
 • Łączna liczba godzin zajęć 200 godziny
 • Liczba Punktów ECTS – 30
 • Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają w pełni on-line (platforma Zoom)

Warunki ukończenia studiów

 • aktywny udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów  zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji

 

 

Podobne kursy

Administracja cyfrowa

Studia podyplomowe

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.