plende

Studia podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

O rozwoju i sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie. Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najtrudniejszych aspektów zarządzania w przedsiębiorstwie, dlatego potrzeba dużego zrozumienia i umiejętności interpersonalnych, żeby stać się dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Współcześnie skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga rozumienia całości zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, dostosowaniem strategii i polityki personalnej do potrzeb strategii organizacji

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi dają możliwość zdobycia wiedzy  w zakresie  technik wywierania wpływu, rozwiązywania konfliktów, pozyskiwanie nowych pracowników w organizacji i kształtowania liderów a także umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, rozmawiania z pracownikami oraz motywowania pracowników i siebie samego.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

Adresaci studiów

Studia kierowane są przede wszystkim do:

  • menedżerów i pracowników działów personalnych oraz innych obszarów organizacji,
  • właścicieli firm,
  • doradców personalnych
  • osób zainteresowanych tą ważną – z punktu widzenia organizacji – problematyką

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera.

 Przykładowe miejsce zatrudnienia

 • piony personalne przedsiębiorstw państwowych i prywatnych
 • agencje doradztwa personalnego

Zakres tematyczny programu studiów

Zachowania organizacyjne

Koncepcja współczesnego przywództwa

Rozwój zasobów ludzkich

Animacja rozwoju osobistego

Elementy prawa pracy

Etyka w biznesie i sferze publicznej

Psychologia społeczna

Zarządzanie projektami

Psychologia pracy – wybrane aspekty Negocjacje i mediacje

Komunikacja społeczna

Zarządzanie strategiczne

Zachowania organizacyjne

 Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry

Łączna liczba godzin zajęć 190 godzin

Liczba Punktów ECTS – 30

 • Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają w pełni on-line (platforma Zoom)

Warunki ukończenia studiów

 • aktywny udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów  zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.