plende

Studia podyplomowe

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Zadania realizowane w ramach zarządzania kryzysowego wymagają koordynacji działań wielu niezależnych merytorycznie podmiotów, konsolidacji procedur działania i wykorzystywanych technologii. Wymagają również podejmowania trafnych i racjonalnych decyzji. Niezbędna jest tutaj szeroka wiedza, ciągłe doskonalenie, podnoszenie kompetencji, świadomości oraz nieustanne uzupełnianie informacji. Zarządzania kryzysowego nie da się ująć w sztywne ramy, gdyż każda sytuacja kryzysowa jest odmienna, zróżnicowana i złożona.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne mają na celu umożliwienie poszerzenia wiedzy i zdobycia, bądź uzupełniania kompetencji zawodowych w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa w odniesieniu do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń.  Studia umożliwiają również poznanie podstawowych zasad i procedur, podejmowanych w razie zagrożeń i katastrof; znajomość współczesnych form sytuacji kryzysowej ale również technik negocjacji umożliwiających skuteczną komunikację w trakcie działań podejmowanych przed zaistnieniem kryzysu i po jego wystąpieniu.

 

Adresaci studiów

Studia kierowane są przede wszystkim do:

 • osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń w sytuacjach kryzysowych
 • osób zajmujących się problematyką zarządzania bezpieczeństwem w sektorze publicznym i niepublicznym oraz przygotowujących się do realizacji takich zadań

 Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Przykładowe miejsce zatrudnienia

 • służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa),
 • zespoły ds. reagowania kryzysowego w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego)

Zakres tematyczny programu studiów

Wstęp do nauk o bezpieczeństwie

Ochrona osób, mienia, obiektów i przestrzeni

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Bezpieczne przestrzenie

Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego

System bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ

Zarządzanie strategiczne

Zwalczanie terroryzmu

Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych

Podstawy zarządzania logistyką

Bezpieczeństwo społeczne

Negocjacje i mediacje

Zarządzanie kryzysowe

Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry

Łączna liczba godzin zajęć 195 godzin

Liczba Punktów ECTS – 32

Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają się hybrydowo z przewagą zajęć on-line (platforma Zoom)

Warunki ukończenia studiów

 • aktywny udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów  zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.