plende

Studia podyplomowe

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jednym z największych priorytetów stawianych za podstawowy cel zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Wraz z rozwojem Internetu natrafić można na zagrożenia, które wynikają z niewłaściwego zabezpieczenia i niepoprawnego korzystania z zasobów sieci.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Cyberbezpieczeństwo jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji.

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są przede wszystkim do:

 • osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem i cyberprzestępczością we współczesnym świecie
 • pracowników administracji publicznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • pracowników sektora bankowego i finansowego
 • osób, dla których wiedza z tej dziedziny będzie uzupełnieniem kompetencji zawodowych.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Zakres tematyczny programu studiów

Komputerowe prawo karne

Zabezpieczenie danych cyfrowych

Narzędzia cyberprzestępcy

Biały wywiad

Aplikacje i usługi

Testy penetracyjne

Informatyka śledcza

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Cyberbezpieczeństwo

Elementy kryptografii

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:

 • menedżer IT odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • analityk zajmujący się zagadnieniami ryzyka operacyjnego
 • audytor wewnętrzny
 • pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji
 • pracownik administracji publicznej odpowiedzialny za zagrożenia cybernetyczne
 • konsultant specjalizujący się w bezpieczeństwie cyfrowym, zarządzaniu ryzykiem.

Organizacja studiów

 • Czas trwania studiów 2 semestry
 • Łączna liczba godzin zajęć 144 godziny
 • Liczba Punktów ECTS – 30
 • Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają hybrydowo z przewagą zajęć on-line (platforma Zoom)

Warunki ukończenia studiów

 • aktywny udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów  zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

Podobne kursy

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.