plende

Studia podyplomowe

Administracja cyfrowa

Administracja cyfrowa

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Sprawne i przejrzyste usługi publiczne mają bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Przy pełnym wykorzystaniu ich potencjału współczesne narzędzia cyfrowe wspierające administrację publiczną usprawniają procesy administracyjne i dostosowują je do potrzeb użytkowników, poprawiają również jakość usług oraz zwiększają aktywność sektora publicznego.

Studia podyplomowe na kierunku Administracja cyfrowa mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry administracyjnej na szczeblu rządowym i samorządowym w zakresie prawa administracyjnego w powiązaniu z zagadnieniami związanymi z działaniami organów administracji publicznej, systemów i sieci komputerowych, a także dostępnych usług stworzonych dla społeczeństwa, jak również bezpieczeństwem wewnętrznym.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

ADRESACI STUDIÓW

 • Studia kierowane są przede wszystkim do:
  • osób już pracujących w administracji publicznej,
  • osób zamierzających ubiegać się o stanowisko funkcjonariusza publicznego,
  • pracowników działów i komórek zajmujących się cyfrowym wymiarem administracji publicznej.

Przykładowe miejsce zatrudnienia

 • służby mundurowe,
 • wszystkie szczeble administracji rządowej i samorządowej

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Zakres tematyczny programu studiów

 • Konstytucyjne zasady i instytucje ustroju politycznego państwa
 • Ustrój organów i procesy decyzyjne w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Prawo i postępowanie administracyjne oraz sądowo-administracyjne
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego
 • Komputerowe prawo karne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (Podpis elektroniczny, środki komunikacji elektronicznej, archiwizacja)
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS, eGo)
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT (RODO)
 • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) 

Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry

Łączna liczba godzin zajęć 225 godzin

Liczba Punktów ECTS – 30

Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają w pełni on-line (platforma Zoom)

Warunki ukończenia studiów

 • aktywny udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów  zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

Podobne kursy

Administracja publiczna

Studia podyplomowe

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.