plende

Studia podyplomowe

Podstawy opieki i wychowania

Podstawy opieki i wychowania

  • 00:00:00

 

 

Kurs edukacyjno-szkoleniowy

 

W odpowiedzi na sugestie kierowane przez środowisko instytucji oświatowych pragniemy Państwa zaprosić do zapoznania się z ofertą kursu edukacyjno-szkoleniowego „Podstawy opieki i wychowania” organizowanego przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Oferta kierowana jest do dyrektorów placówek oświatowych jak również wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji praktycznych. Tematyka kursu dotyka zagadnień związanych z procesem opieki i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z młodzieżą. Została ona podzielona na trzy główne moduły: pedagogiczny, psychologiczny i metodyczny. Spotkania prowadzą wieloletni praktycy posiadający jednocześnie dorobek naukowy w poszczególnych dyscyplinach.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami prezentowanymi poniżej.

 

 

                                                   Z wyrazami szacunku

p.o. Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

                                                        dr Piotr Kulikowski 

 

 

Cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje praktyczne umożliwiające właściwą realizację procesu opiekuńczo-wychowawczego w porze nocnej, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1872)

Warunkiem uczestnictwa w kursie  jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego.

Adresaci kursu

  • Pracownicy Placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, sprawujący opiekę w porze nocnej, niebędący wychowawcami grup wychowawczych

Organizacja kursu  

Czas trwania 120 godzin dydaktycznych  

Forma prowadzenia zajęć on-line (platforma Zoom) i stacjonarnie na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

Koszt uczestnictwa w kursie 1700 zł

 

Planowane uruchomienie kursu 16 października 2021

Planowane zakończenie kursu 30 stycznia 2022

Warunki ukończenia kursu

  • obecność na zajęciach ujętych w harmonogramie kursu
  • aktywny udział w zajęciach
  • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich modułów realizowanych w toku kursu
  • wniesienie wymaganej opłaty za kurs

Zakres tematyczny kursu

- Bhp w instytucjach oświatowych

- Pierwsza pomoc przedmedyczna

- Podstawy prawne i organizacyjne oświaty

- Podstawy pedagogiki ogólnej

- Współczesne problemy pedagogiki społecznej

- Wywieranie wpływu społecznego

- Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w oparciu o zasady terapii poznawczo-behawioralnej

- Człowiek w małej grupie – elementy psychologii grupy

- Profilaktyka w  pracy opiekuńczej i wychowawczej

- Warsztat umiejętności wychowawczych

- Patologie społeczne – uwarunkowania i terapia

- Metodyka pracy opiekuńczej i wychowawczej

Szczegółowy harmonogram kursu zostanie przesłany drogą elektroniczną do uczestników kursu. Po złożeniu wypełnionych kart zgłoszeniowych.

Do pobrania

Karta zgłoszeniowa – POBIERZ

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.