plende

Studia podyplomowe

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Współczesny świat to pędząca machina zmian, których efektem nierzadko jest wzrost sytuacji kryzysowych o różnej patogenezie. Powoduje to, że coraz częściej instytucje publiczne i organizacje związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem poszukują specjalistów posiadających aktualną wiedzę i umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa ukierunkowane są na przekazaniu uczestnikom lub uzupełnianiu ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa. Studia kierowane są przede wszystkim do osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe  na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego. Umiejętności nabędą uczestnicy podczas trwania studiów podyplomowych to m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową czy też negocjacje w sytuacjach kryzysowych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów będzie zdecydowanym atutem  w zdobyciu zatrudnienia między innymi w: administracji publicznej i samorządowej, podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego, jednostkach policji, służbach specjalnych, innych służbach mundurowych, jednostkach  i strukturach Wojska Polskiego, instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych, wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa.

Adresaci studiów

Studia kierowane są przede wszystkim do:

 • osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach publicznych związanych z bezpieczeństwem państwa,
 • osób, które są zainteresowane pracą we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych sektorów,
 • funkcjonariuszami i pracownikami podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem, pragnącymi poszerzać swoje kompetencje,
 • absolwentów kierunków takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie,
 • osób zainteresowanych tematyką studiów, chcących doskonalić swoje kompetencje.

 

Przykładowe miejsce zatrudnienia

 • administracji publicznej i samorządowej,
 • podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
 • jednostkach policji, służbach specjalnych,
 • innych służbach mundurowych,
 • jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialnej), Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei,
 • instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
 • wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa,

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz);
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Zakres tematyczny programu studiów

Teorie i modele bezpieczeństwa państwa

Podstawowe elementy teorii zarządzania

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego

Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa 

Zarządzanie kryzysowe

Ochrona ludności i mienia

Bezpieczeństwo imprez i zgromadzeń masowych

Bezpieczeństwo w transporcie

Komunikacja i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Przeciwdziałanie awariom przemysłowym

Terroryzm i jego zwalczanie

Organizacja studiów

 • Czas trwania studiów 2 semestry 
 • Łączna liczba godzin zajęć 200 godzin 
 • Liczba Punktów ECTS – 30 
 • Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają hybrydowo z przewagą zajęć on-line (platforma Zoom)

Warunku ukończenia studiów

 • aktywny udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów 
 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów  zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.