Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu

Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Zadaniem studiów jest pomoc w przygotowaniu dyrektorów przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i rodzajów, a także pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego do prawidłowej realizacji ich ról zawodowych w polskim systemie oświaty po jego reformie. Ukończenie studiów jest spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty przez ministra resortu.

ADRESACI STUDIÓW

 • adresatami mogą być nauczyciele chcący kandydować na stanowisko dyrektora, wicedyrektora jak również pracownicy nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych

ZAKRES PROGRAMOWY

 • teoria organizacji i zarządzania
 • prawo w oświacie a prawo pracy
 • nadzór pedagogiczny
 • psychologia zarządzania
 • marketing usług edukacyjnych
 • zarządzanie jakością
 • negocjacje
 • zarządzanie projektem unijnym
 • administrowanie placówką oświatową
 • zamówienia publiczne
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka

Opracowana tematyka i jej realizacja są zgodne z nowoczesnymi tendencjami szkolenia kadr kierowniczych. Realizacja programu oparta jest na stosowaniu metod aktywizujących w połączeniu z racjonalnym wykorzystaniem treści teoretycznych do wiedzy praktycznej. Program ten wiąże uczenie się w trakcie warsztatów z uczeniem się na miejscu pracy (przenoszenie i stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają 2 semestry / 220 godzin - sobota, niedziela - (zajęcia prowadzone on-line)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.