Administracja cyfrowa

Administracja cyfrowa

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Sprawne i przejrzyste usługi publiczne mają bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Przy pełnym wykorzystaniu ich potencjału współczesne narzędzia cyfrowe wspierające administrację publiczną usprawniają procesy administracyjne i dostosowują je do potrzeb użytkowników, poprawiają również jakość usług oraz zwiększają aktywność sektora publicznego.

Studia podyplomowe na kierunku Administracja cyfrowa mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry administracyjnej na szczeblu rządowym i samorządowym w zakresie prawa administracyjnego w powiązaniu z zagadnieniami związanymi z działaniami organów administracji publicznej, systemów i sieci komputerowych, a także dostępnych usług stworzonych dla społeczeństwa, jak również bezpieczeństwem wewnętrznym.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

ADRESACI STUDIÓW

 • Studia kierowane są przede wszystkim do:

  • osób już pracujących w administracji publicznej,
  • osób zamierzających ubiegać się o stanowisko funkcjonariusza publicznego,
  • pracowników działów i komórek zajmujących się cyfrowym wymiarem administracji publicznej.

 

Przykładowe miejsce zatrudnienia

 • służby mundurowe,
 • wszystkie szczeble administracji rządowej i samorządowej

Zakres tematyczny programu studiów

 • Konstytucyjne zasady i instytucje ustroju politycznego państwa
 • Ustrój organów i procesy decyzyjne w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Prawo i postępowanie administracyjne oraz sądowo-administracyjne
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego
 • Komputerowe prawo karne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (Podpis elektroniczny, środki komunikacji elektronicznej, archiwizacja)
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS, eGo)
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT (RODO)
 • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) 

Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry

Łączna liczba godzin zajęć 225 godzin

Liczba Punktów ECTS – 30

Forma prowadzenia zajęć – On-line (platforma Zoom)

Warunki ukończenia studiów

 • aktywny udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Podobne kursy

Administracja publiczna

Studia podyplomowe

Administracja cyfrowa

Studia podyplomowe

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.