Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

  • 00:00:00
  
CEL STUDIÓW
Współczesny świat to pędząca machina zmian, których efektem nierzadko jest wzrost sytuacji kryzysowych o różnej patogenezie. Powoduje to, że coraz częściej instytucje publiczne i organizacje związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem poszukują specjalistów posiadających aktualną wiedzę i umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. 
 
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa ukierunkowane są na przekazaniu uczestnikom lub uzupełnianiu ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa. Studia kierowane są przede wszystkim do osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe  na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego. Umiejętności nabędą uczestnicy podczas trwania studiów podyplomowych to m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową czy też negocjacje w sytuacjach kryzysowych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów będzie zdecydowanym atutem  w zdobyciu zatrudnienia między innymi w: administracji publicznej
i samorządowej, podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego, jednostkach policji, służbach specjalnych, innych służbach mundurowych, jednostkach 
i strukturach Wojska Polskiego, instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych, wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa.
 
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)
 
 
ADRESACI STUDIÓW
Studia kierowane są przede wszystkim do:
• osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach publicznych związanych z bezpieczeństwem państwa,
• osób, które są zainteresowane pracą we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych sektorów,
• funkcjonariuszami i pracownikami podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem, pragnącymi poszerzać swoje kompetencje,
• absolwentów kierunków takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie,
• osób zainteresowanych tematyką studiów, chcących doskonalić swoje kompetencje.
 
Przykładowe miejsce zatrudnienia
• administracji publicznej i samorządowej,
• podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
• jednostkach policji, służbach specjalnych,
• innych służbach mundurowych,
• jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialnej), Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei,
• instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
• wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa,
 
ZAKRES PROGRAMOWY
• Teorie i modele bezpieczeństwa państwa
• Podstawowe elementy teorii zarządzania
• Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
• Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego
• Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa 
• Zarządzanie kryzysowe
• Ochrona ludności i mienia
• Bezpieczeństwo imprez i zgromadzeń masowych
• Bezpieczeństwo w transporcie
• Komunikacja i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
• Przeciwdziałanie awariom przemysłowym
• Terroryzm i jego zwalczanie
 
ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania studiów 2 semestry 
Łączna liczba godzin zajęć 200 godzin 
Liczba Punktów ECTS – 30 
Forma prowadzenia zajęć – On-line (platforma Zoom) 
 
WARUNKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
• aktywny udział w zajęciach
• uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów 
• złożenie i obrona pracy dyplomowej 
• wniesienie wymaganej opłaty za studia
 
 
Organizacja zajęć
Wykłady – on-line 
Ćwiczenia – on-line 
 
 
 
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów  zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.
 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.