Koło naukowe

WNoZ

Koło naukowe WNoZ

Koło naukowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu wyodrębnia trzy sekcje:
 
 • sekcja pielęgniarstwa – opiekun mgr H. Nowik, dr M. Lemska
członkowie:
 • Monika Nizio
 • Anna Dobrowolska
 • Hanna Stępniak
 • Milena Chomzy
 • Barbara Bylińska
 • Anna Wajda
 • Marcin Adamiec
 • Agnieszka Swiderska
Cel. Przedstawienie i wprowadzenie w zakres działalności i pracy samorządu zawodowego oraz możliwości prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie szkoleń zawodowych oraz podnoszenia poziomu wiedzy zdrowotnej w wybranych sektorach życia publicznego oraz instytucjach medycznych.
 
 • sekcja ratownictwa medycznego – opiekun dr Wołoszyn
członkowie:
 • Daria Borys
 • Maciej Jurczak
 • Marcin Rybiński
 • Sylwester Szyluga
 • Kamil Chwietczuk
 • Michał Spychalski
 • Aleksandra Wróbel
 • Bartłomiej Zielonka
 • Milena Brudzy
 • Karol Kosicki
 • Joanna Polcyn
 • Adam Patałuch
 • Magdalena Spych.
Cel. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-metodologicznego przygotowującego do samodzielnego badania w obszarze ratownictwa medycznego, oraz możliwości czynnego uczestnictwa w procesie zbierania danych podczas badania na temat ,pt .:”Wpływ stosowania dwóch technik uciskania klatki piersiowej na głębokość generowanego ugięcia przedniej ściany klatki piersiowej – obserwacja manekinowa”.
 
 • sekcja fizjoterapii – opiekun dr G. Mańko
członkowie:
 • Natalia Winiczenko
 • Kamil Badewicz
 • Jakub Baranowski
 • Karol Mikusik
 • Hubert Kapowicz
 • Baeta Obana
 • Sławomir Garbowski
 • Aneta Kluczyk
 • Ewelina Sołtkiewicz.

 

Sekcje zostały ukonstytuowane podczas spotkań wprowadzających (grudzień 2019) oraz zostały zaproponowane terminy regularnych konsultacji każdej sekcji, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia i miniwykłady przygotowujące studentów do udziału w pracach nad zagadnieniami proponowanymi przez Opiekunów.


Planowany program pracy koła naukowego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu AMiSNS w roku akademickim 2019-2020.

Realizacja wymienionych w regulaminie Uczelni AMiSNS celów działalności koła naukowego w następujący sposób:

A. Pobudzanie zainteresowania pracą naukową i badawczą w środowisku studenckim oraz organizowanie regularnych spotkań dyskusyjno-naukowych, które przyczynią się do aktywizacji środowiska studenckiego w wymiarze naukowo-badawczym. Spotkania naukowe odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Zakładamy, że w okresie XI-XII.2019 dokonany zostanie wstępny nabór do każdej z wyróżnionej sekcji koła naukowego, który będzie przyczynkiem do aktywizacji przedstawicieli studentów każdego kierunku studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W kolejnym okresie I-V.2020– rozpoczną się regularne spotkania wszystkich sekcji, na których studenci pierwszych lat studiów będą uczestniczącymi obserwatorami oraz współpomysłodawcami zagadnień badawczych eksplorowanych przez studentów starszych roczników. Studenci ostatnich lat będą starali się współtworzyć oraz realizować wspólne autorskie projekty badawcze , które będą np. przyczynkiem do powstawania ich badawczych prac dyplomowych.

W okresie V.-X.2020 – zakładamy (optymistycznie) wstępne realizacje pierwszych badań pilotażowych opartych na autorskich projektach badawczych w każdej z sekcji.

Rozwijanie współpracy między studenckimi kołami naukowymi w uczelni AMiSNS - nawiązanie współpracy z kołem naukowym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, wspólne spotkania naukowe, które będą przyczynkiem do powstania projektów naukowo-badawczych o charakterze interdyscyplinarnym.

Członkowie Kół Naukowych AMiSNS - reprezentanci przyszłej kadry medycznej współpracując z przyszłą kadrą pedagogiczną przy merytorycznym nadzorze kadry naukowej AMiSNS mogą tworzyć i realizować wspólne interdyscyplinarne projekty badawcze w zakresie problematyki np: zachorowalności, epidemiologii, profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz wybranych zagadnień związanych z dezorganizacją społeczną oraz promocji prozdrowotnego stylu życia wśród mieszkańców regionu elbląskiego.

Doświadczenie merytoryczno-metodologiczne kadry naukowej i studentów nauk społecznych AMiSNS może być przyczynkiem do prowadzenia socjologiczno- pedagogicznych badań terenowych w/w problematyce w obrębie całego regionu elbląskiego.

Wybrana tematyka może być również przyczynkiem do rozpoczęcia współpracy z lokalnymi specjalistycznymi instytucjami medycznymi, samorządami oraz stowarzyszeniami tj. np.: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, szpitale lub lokalne stowarzyszenia pacjentów.

Upowszechnianie wstępnych wyników pierwszych zrealizowanych projektów naukowo-badawczych przez studentów należących do koła naukowego WNoZ będzie miało miejsce podczas organizowanej na WNoZ AMiSNS konferencji naukowej (która jest planowana w kwietniu 2020), tworząc w programie konferencji wyodrębnioną sesję naukową, poświęconą wyłącznie prezencji prac i wyników badań terenowych przeprowadzonych przez studentów AMiSNS.

Promocja Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – może mieć miejsce poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami, instytucjami medycznymi oraz stowarzyszeniami pacjentów w regionie elbląskim, np. uzyskiwanie zgody oraz pomoc w przeprowadzaniu badań terenowych wśród respondentów za pośrednictwem wymienionych podmiotów.

Aktywna współpraca opiekunów sekcji koła z władzami AMiSNS na rzecz rozwoju naukowo-badawczego środowiska studentów w postaci organizacji naukowych sesji plakatowych na terenie uczelni, które będą pokazywać efekty działalności sekcji, a także publikowanie ich na oficjalnych stronach internetowych uczelni i oficjalnych stronach internetowych lokalnych instytucji medycznych oraz np. w lokalnych mediach.

Powyższe zamierzenia będą wprowadzane w bieżącym roku akademickim i kolejnych latach w zależności od aktywności i zaangażowania studentów.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.