Zasady rekrutacji

Erasmus+

Image

Dla studentów wyjeżdżających

Minimalny czas trwania

W ramach programu Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia do uczelni partnerskiej za granicą (SMS) lub wyjazd na praktyki za granicę (SMS). Minimalny czas trwania wyjazdu na studia to 3 miesiące a na praktykę 2 miesiące.

Stawki dofinansowania

Osoby zakwalifikowane do programu otrzymują dofinansowanie, mające w założeniu wyrównać różnicę w kosztach utrzymania oraz podróży między Polską a krajami programu. Dokładne kwoty dofinansowania ustalane są każdorazowo przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i różnią się w zależności od grupy krajów.

 

Tabela A – Wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

500

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

 

Tabela A – Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

620

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

600

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

550

 

Wymagania
Podstawowe kryteria:

 • średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów
 • znajomość języka umożliwiająca komunikację. Kompetencje językowe weryfikowane będą za pomocą certyfikatów językowych, testów językowych i rozmów poświadczających znajomość danego języka obcego
 • aktywność w życiu społeczności akademickiej, dodatkowe osiągnięcia, (np. dotychczasowe wyjazdy zagraniczne, praktyki, stypendia itp.)
 • ukończenie pierwszego roku studiów (warunkowo zgłaszać się mogą studenci I roku)

 

Etapy rekrutacji
Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ proszone są w pierwszej kolejności o kontakt ze swoim Dziekanatem i przekazanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

Wzór formularza zgłoszeniowego tutaj …
Kolejnym elementem rekrutacji będzie rozmowa z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej ds. Erasmus+.
Na podstawie rozmowy i spełnieniu powyższych kryteriów opracowana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu.

 

Osoby z prawem do stypendium socjalnego i niepełnosprawni
Dodatkowe dofinansowanie mogą otrzymać osoby:

 • których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • posiadające decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym
  i AMiSNS

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zasady:

 • równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
 • równości szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny, bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • transparentności i przejrzystości określonych kryteriów naboru.

 

Studenci zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ posiadający:

- prawo do stypendium socjalnego (w momencie rekrutacji)

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Mogą skorzystać z grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego mają prawo do otrzymania stypendium według stawek podanych w poniższych tabelach.

Stypendium PO WER wypłacane jest w PLN.

UWAGA - student jest uprawniony wyłącznie do jednego stypendium – albo ze środków  z Programu PO WER wypłacanych w PLN albo ze stypendium w ramach Erasmus+ wypłacanego w EURO

Rok akademicki 2020/21

 • Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

3 069 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 984 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 771 PLN

 

 • Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

2 217 PLN

2 643 PLN

 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

 

2 131 PLN

2 558 PLN

 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

 

1 918 PLN

2 345 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

 

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

 

Studenci zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą dodatkowo otrzymać zwrot rzeczywistych kosztów wiązanych z niepełnosprawnością, np.:

- wymaganej opieki lekarskiej,

- dodatkowych kosztów rehabilitacji, leków,

- materiałów dydaktycznych, dodatkowego ubezpieczenia itp.

 

Więcej informacji o programie: www.power.gov.pl 

Link

Dla kadry

Strona w przygotowaniu...

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.