Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI
Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, kierując się dobrem społecznym i mając na uwadze odpowiedzialność wobec studentów, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie standardów jakości podczas wykonywania zadań związanych z zapewnianiem i ciągłym doskonaleniem jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu wychodzi naprzeciw przyszłym potrzebom i aspiracjom studentów oraz pozostałych  interesariuszy,  dostosowuje swoją ofertę i programy kształcenia do zmian zachodzących na rynku pracy, wdrażając najlepsze standardy kształcenia.
Akademia przyjmuje podejście projakościowe we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach, a także wyznacza i realizuje cele jakościowe. Za priorytetowe uznaje ciągłe doskonalenie przyjętych procedur projakościowych, ujętych w uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia. Działania te podejmowane są  w trosce o uzyskiwanie coraz lepszych wyników kształcenia, działalności naukowej i organizacyjnej przez pracowników i studentów.
 
Nadrzędnymi celami Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych  wyrażonymi w polityce jakości są:
1. realizowanie procesu kształcenia zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami;
2. skuteczna i efektywna realizacja zadań ustawowych, a także misji i celów strategicznych 
    Akademii;
3. skuteczna oraz efektywna realizacja polityki i procedur zarządzania jakością; 
4. stały rozwój pracowników poprzez systematyczne doskonalenie ich kompetencji;
5. stały monitoring  procesu kształcenia i szybkie reagowanie na wszelkie zdiagnozowane 
    nieprawidłowości;
6. doskonalenie programów kształcenia w porozumienia z partnerami programowymi i 
     interesariuszami zewnętrznymi;
7. zapewnianie nowoczesnych zasobów do nauki, umożliwiających stosowanie innowacyjnych 
    metod dydaktycznych; 
8. transparentność procesu kształcenia.
 
Cele te są realizowane poprzez następujące działania:
1. budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników;
2. przekazywanie studiującym wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki oraz najnowszych 
    kierunkach jej rozwoju, w dziedzinach i dyscyplinach badań prowadzonych przez Akademię;
3. stałe doskonalenie i rozbudowywanie oferty edukacyjnej zgodnie z  oczekiwaniami 
    studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy;
4. stałe doskonalenie metod dydaktycznych, w tym metod i technik kształcenia na odległość;
5. okresowe przeglądy programów kształcenia prowadzone w porozumienia z 
    interesariuszami zewnętrznymi;
6. stosowanie procedur oraz inicjowanie nowych rozwiązań podnoszących jakość 
    podejmowanych działań;
7. angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów 
    kształcenia;
8. identyfikowanie zmian o charakterze jakościowym, związanych z działaniami i 
    funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością i wdrażanie ich w Akademii poprzez 
    modyfikację wewnętrznego systemu zarządzania jakością;
9. dokonywanie cyklicznej oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
10. zapewnianie sprawnego przepływu informacji pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi i 
      zewnętrznymi.
 
 Uchwała Senatu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie polityki jakości - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.