Zarządzanie

ogłoszenia dla studentów

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu studiów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przyjętego przez Senat uchwałą w dniu 20 kwietnia 2020 roku zarządzam co nastepuje:

§ 1

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku.

Harmonogram zajęć na studiach oraz czas sesji egzaminacyjnej określa załącznik
do niniejszego zarządzenia.

Realizacja zajęć dydaktycznych na studiach może rozpocząć się 17 września 2020 roku,
z wyjątkiem semestru pierwszego, dla którego zajęcia planuje się od 3 października 2020 roku.

Zajęcia na studiach stacjonarnych zostaną zaplanowane w terminach zjazdów oraz w piątki. Dopuszcza się możliwość organizacji zajęć w czwartki od 16:00 na wybranych kierunkach.

Seminaria dyplomowe mogą być planowane w piątki każdego tygodnia po godzinie 16:00.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w sobotę 3 października 2020 roku.

§ 2

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych.

W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza ze względu na treści programowe, liczbę przedmiotów kończących się egzaminami w danym semestrze, bądź inne uwarunkowania dydaktyczne lub organizacyjne, Dziekan może na danym kierunku lub specjalności dokonać koniecznych zmian w ustalonej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020 / 2021 - pobierz plik

 

 

 

 

 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.