plende

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI
Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, kierując się dobrem społecznym i mając na uwadze odpowiedzialność wobec studentów, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie standardów jakości podczas wykonywania zadań związanych z zapewnianiem i ciągłym doskonaleniem jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu wychodzi naprzeciw przyszłym potrzebom i aspiracjom studentów oraz pozostałych  interesariuszy,  dostosowuje swoją ofertę i programy kształcenia do zmian zachodzących na rynku pracy, wdrażając najlepsze standardy kształcenia.
Akademia przyjmuje podejście projakościowe we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach, a także wyznacza i realizuje cele jakościowe. Za priorytetowe uznaje ciągłe doskonalenie przyjętych procedur projakościowych, ujętych w uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia. Działania te podejmowane są  w trosce o uzyskiwanie coraz lepszych wyników kształcenia, działalności naukowej i organizacyjnej przez pracowników i studentów.
 
Nadrzędnymi celami Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych  wyrażonymi w polityce jakości są:
1. realizowanie procesu kształcenia zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami;
2. skuteczna i efektywna realizacja zadań ustawowych, a także misji i celów strategicznych 
    Akademii;
3. skuteczna oraz efektywna realizacja polityki i procedur zarządzania jakością; 
4. stały rozwój pracowników poprzez systematyczne doskonalenie ich kompetencji;
5. stały monitoring  procesu kształcenia i szybkie reagowanie na wszelkie zdiagnozowane 
    nieprawidłowości;
6. doskonalenie programów kształcenia w porozumienia z partnerami programowymi i 
     interesariuszami zewnętrznymi;
7. zapewnianie nowoczesnych zasobów do nauki, umożliwiających stosowanie innowacyjnych 
    metod dydaktycznych; 
8. transparentność procesu kształcenia.
 
Cele te są realizowane poprzez następujące działania:
1. budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników;
2. przekazywanie studiującym wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki oraz najnowszych 
    kierunkach jej rozwoju, w dziedzinach i dyscyplinach badań prowadzonych przez Akademię;
3. stałe doskonalenie i rozbudowywanie oferty edukacyjnej zgodnie z  oczekiwaniami 
    studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy;
4. stałe doskonalenie metod dydaktycznych, w tym metod i technik kształcenia na odległość;
5. okresowe przeglądy programów kształcenia prowadzone w porozumienia z 
    interesariuszami zewnętrznymi;
6. stosowanie procedur oraz inicjowanie nowych rozwiązań podnoszących jakość 
    podejmowanych działań;
7. angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów 
    kształcenia;
8. identyfikowanie zmian o charakterze jakościowym, związanych z działaniami i 
    funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością i wdrażanie ich w Akademii poprzez 
    modyfikację wewnętrznego systemu zarządzania jakością;
9. dokonywanie cyklicznej oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
10. zapewnianie sprawnego przepływu informacji pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi i 
      zewnętrznymi.
 
 Uchwała Senatu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie polityki jakości - pobierz plik
 
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 
 

Współpraca międzynarodowa ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju AMiSNS. Cele związane z Europejskim Obszarem Edukacyjnym są dla uczelni nadrzędne w rozwijaniu oferty edukacyjnej i stwarzaniu możliwości doskonalenia kompetencji kadry i studentów  poprzez realizację projektów międzynarodowych oraz wykorzystanie możliwości wynikających z programu Erasmus +.

Aby uczynić tę kwestię priorytetową, określone zostały wytyczne dla współpracy międzynarodowej, zawarte w strategii uczelni, obowiązującej do 2025 roku. W dokumencie tym określono kierunek rozwoju krajowej i międzynarodowej współpracy akademickiej.

AMiSNS realizuje współpracę z uczelniami i innymi podmiotami za granicą, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. zapewnienie możliwości rozwijania międzynarodowej współpracy w obszarach kształcenia odpowiadających obecnym i przyszłym kierunkom rozwoju uczelni;
 2. zapewnienie zróżnicowanej oferty partnerów zagranicznych, uwzględniającej także współpracę międzynarodową Elbląga i regionu (podpisane partnerstwa przez władze samorządowe).

Realizacji  celów strategicznych zawartych w strategii  służą następujące działania:

 1. rozwijanie międzynarodowej wymiany pracowników akademickich oraz studentów w ramach programu Erasmus +;
 2. budowanie sieci relacji z innymi ośrodkami akademickimi za granicą w zakresie badań rozwojowych;
 3. wspieranie działań pracowników i studentów zmierzających do zwiększenia aktywności i mobilności międzynarodowej;
 4. promowanie wśród pracowników i studentów możliwości udziału w międzynarodowych projektach;
 5. koordynację przepływu informacji pomiędzy AMiSNS i partnerami zagranicznymi;
 6. wznowienie dawnych porozumień partnerskich w zakresie długofalowej współpracy zagranicznej;
 7. nawiązanie nowych porozumień międzyuczelnianych i rozszerzenie sieci kontaktów
  z partnerami zagranicznymi;
 8. inicjowanie międzynarodowych wydarzeń w celu zwiększenia liczby wykładowców
  i pracowników zagranicznych oraz popularyzacji programu Erasmus+;
 9. zwiększenie poziomu aplikowania o granty ze środków zagranicznych; udział AMiSNS
  w transgranicznych programach dedykowanych współpracy międzynarodowej, gwarantujących dofinansowanie projektów proponowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski i Euroregion Bałtyk;
 10. budowanie atrakcyjnej oferty programu kształcenia w języku polskim i językach obcych;
 11. stworzenie angielskiej wersji strony internetowej uczelni AMiSNS ;
 12. prowadzenie zajęć w językach obcych/angielskim;
 13. wzmacnianie udziału AMiSNS w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, badaniach naukowych;
 14. opracowywanie międzynarodowych programów badawczych z udziałem studentów;
 15. rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami zagranicznymi i placówkami medycznymi poprzez realizację praktyk i szkoleń;
 16. organizacja szkoleń przygotowujących do udziału w projektach międzynarodowych.

Uczelnia uwzględnia w swojej polityce współpracy międzynarodowej konieczność zachęcania do udziału w programach współpracy międzynarodowej  osób niepełnosprawnych, osób  w trudnej sytuacji życiowej. Ma to służyć ograniczaniu negatywnych zjawisk społecznych, w tym migracji do największych ośrodków miejskich w Polsce oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Postawione cele realizowane są  w duchu tolerancji, opartej na szacunku i akceptacji bez względu na pochodzenie, kulturę czy religię jednostki.

Uczelnia promuje dążenie do  doskonałości w rozwijaniu umiejętności i wiedzy swoich pracowników oraz studentów, stwarzając szanse rozwojowe osobom z mniejszych ośrodków, oddalonych od aglomeracji miejskich oraz osobom ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Dostosowuje też swoją ofertę kształcenia do realnych potrzeb interesariuszy, uwzględniając w tej ofercie zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w przestrzeni międzynarodowej.

Realizacja polityki współpracy międzynarodowej w założeniu powinna prowadzić do:

 • wzrostu liczby uczestników projektów międzynarodowych, w tym osób biorących udział w programie Erasmus+;
 • wzrostu wiedzy i umiejętności praktycznych absolwentów uczelni rozpoczynających pracę w zawodzie;
 • doskonalenia programów kształcenia i form współpracy międzynarodowej;
 • zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom projektów międzynarodowych pomocy związanej z dostosowaniem się do nowego otoczenia i spełnieniem wymagań wynikających z danego projektu;
 • zapewnienia przyjeżdżającym partnerom (studenci, kadra) wsparcia językowego;
 • kształtowania wizerunku AMiSNS jako uczelni, która potrafi funkcjonować w przestrzeni międzynarodowej i budować atrakcyjną dla swoich studentów i partnerów sieć kontaktów.
 
Zarządzenie Rektora w sprawie polityki współpracy międzynarodowej - pobierz plik

Zarządzenie Rektora Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych z dnia
1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Standardu antydyskryminacyjnego - pobierz plik
 
Zarządzenie Rektora Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w AMiSNS - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.