plende

Fizjoterapia

zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania

EGZAMIN DYPLOMOWY
Zagadnienia na egzamin dyplomowy- pobierz plik
 
REGULAMIN
  • regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia - pobierz plik
 

Procedura antyplagiatowa

W celu sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym student składający pracę dyplomową zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie uczelni:
 
  • pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora
  • oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej - pobierz plik
  • pozostałe warunki co do dokumentacji wymaganej do złożenia pracy dyplomowej - pobierz plik

Dokumentacja wymagana do złożenia pracy dyplomowej
Przed złożeniem pracy dyplomowej student musi dostarczyć do dziekanatu: dzienniki/karty zajęć praktycznych oraz dziennik praktyk zawodowych i posiadać wszystkie wpisy w systemie USOS.

1. Zaakceptowana przez promotora praca dyplomowa, powinna być złożona w dziekanacie w dwóch egzemplarzach najpóźniej do końca sesji poprawkowej w ostatnim semestrze:
- jeden egzemplarz do celów archiwizacyjnych dwustronnie drukowany, w miękkiej oprawie. Praca dyplomowa musi być zaakceptowana przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora;
- drugi egzemplarz jednostronnie drukowany w twardej oprawie dla recenzenta.
2. Oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej. Powinno się znaleźć na 2 lub ostatniej stronie pracy – musi być podpisane własnoręcznie -pobierz plik

3. W egzemplarzu do celów archiwizacyjnych musi się znaleźć praca dyplomowea na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora.


 Standardy pisania pracy dyplomowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.