plende

Pielęgniarstwo

zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania

Dokumentacja wymagana do złożenia pracy dyplomowej

Przed złożeniem pracy dyplomowej student musi dostarczyć do dziekanatu: dzienniki/karty zajęć praktycznych oraz dziennik praktyk zawodowych i posiadać wszystkie wpisy w systemie USOS. 

Studenci składający pracę dyplomową zobowiązani są do złożenia w dziekanacie uczelni:
  • pracy dyplomowej w wersji drukowanej (w jednym egzemplarzu) zaakceptowanej przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora – jeden egzemplarz w miękkiej oprawie – termobindowane, dwustronnie drukowany, do którego należy wkleić nośnik, o którym mowa w pkt 3, na którym jest wersja elektroniczna pracy.
  • oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej - pobierz plik
  • pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora

 


Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo pomostowe studia I stopnia

  • regulamin egzaminu dyplomowego pielęgniarstwo pomostowe - pobierz plik
  • zagadnienia na egzamin dyplomowy kierunek pielęgniarstwo - pobierz plik

 


Standardy pisania pracy dyplomowej w formie studium przypadku na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo:

Standardy pisania pracy dyplomowej (magisterskiej) w formie studium przypadku z zastosowaniem wybranej teorii pielęgnowania/ klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej:

Standardy pisania pracy dyplomowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

 


Procedura antyplagiatowa
W wygenerowanym przez system antyplagiatowy raporcie podobieństwa:

  • współczynnik podobieństwa 1 nie może przekraczać wartości 30%.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.