plende

Położnictwo

zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania

Dokumentacja wymagana do złożenia pracy dyplomowej
Przed złożeniem pracy dyplomowej student musi dostarczyć do dziekanatu: dzienniki/karty zajęć praktycznych oraz dziennik praktyk zawodowych i posiadać wszystkie wpisy w systemie USOS.

1. Zaakceptowana przez promotora praca dyplomowa, powinna być złożona w dziekanacie w dwóch egzemplarzach najpóźniej do końca sesji poprawkowej w ostatnim semestrze:
- jeden egzemplarz do celów archiwizacyjnych dwustronnie drukowany, w miękkiej oprawie. Praca dyplomowa musi być zaakceptowana przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora;
- drugi egzemplarz jednostronnie drukowany w twardej oprawie dla recenzenta.
2. Oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej. Powinno się znaleźć na 2 lub ostatniej stronie pracy – musi być podpisane własnoręcznie -pobierz plik

3. W egzemplarzu do celów archiwizacyjnych musi się znaleźć praca dyplomowea na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora.


Egzamin dyplomowy na kierunku położnictwo studia I stopnia
  • regulamin egzaminu dyplomowego położnictwo I stopnia - pobierz plik 
  • zagadnienia na egzamin dyplomowy kierunek położnictwo - pobierz plik        

 

Egzamin dyplomowy na kierunku położnictwo pomostowe studia I stopnia

  • regulamin egzaminu dyplomowego położnictwo pomostowe - pobierz plik
  • zagadnienia na egzamin dyplomowy kierunek położnictwo - pobierz plik

Standardy pisania pracy dyplomowej w formie studium przypadku na studiach I stopnia na kierunku położnictwo:

 
 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.