plende

Kadra

Erasmus+

Program ERASMUS+ dla kadry dydaktycznej i administracyjnej

W programie Erasmus+ pracownicy uczelni mogą korzystać z wyjazdów zagranicznych
w ramach prowadzonych przez uczelnie projektów mobilności, a także uczestniczyć w innego typu projektach międzynarodowych, w których realizację zaangażowana jest ich uczelnia.

Kraje programu:

  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
    Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
  • Państwa spoza UE uczestniczące w programie:
    Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

Kraje programu współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników.

Wszystkie pozostałe kraje świata to kraje partnerskie, które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+. Kraje te są zgrupowane w regiony wg. instrumentów finansowych UE, z jakich dofinansowywana jest współpraca.

Wyjazdy zagraniczne (mobilność)

Istnieją dwa typy wyjazdów, z których mogą korzystać pracownicy uczelni prowadzący projekty mobilności:

  • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów (z wyjazdów tych mogą korzystać tylko nauczyciele akademiccy);
  • wyjazdy do instytucji,   organizacji,   przedsiębiorstw   na    szkolenia/w   celach szkoleniowych (podnoszenie kwalifikacji).

Możliwe są wyjazdy do innych krajów programu, a także do niektórych krajów partnerskich
z innych regionów świata, w zależności od tego, czy dana uczelnia otrzymała dofinansowanie na wymianę z wybranymi krajami partnerskimi.

Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. W przypadku wyjazdów do krajów partnerskich pobyt może trwać od 5 dni do 2 miesięcy.

Jak ubiegać się o wyjazd?

O wyjazd można się ubiegać tylko na uczelni, w której jest się zatrudnionym. To szkoły wyższe wnioskują o środki na dofinansowanie wyjazdów w ramach projektów mobilności, prowadzą kwalifikację kandydatów i wypłacają dofinansowanie na wyjazd.

Termin składania wniosków dotyczących wyjazdów określa uczelnia.

Z wyjazdów w programie Erasmus+ mogą korzystać pracownicy uczelni uczestniczących
w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych.

Uczelnie mogą zastosować dodatkowe kryteria spójne z własną polityką doskonalenia zawodowego pracowników.

Każdy nauczyciel zainteresowany wyjazdem, musi złożyć do upływu terminu wniosek zawierający podpisy wszystkich osób wskazanych w formularzu. Forma i termin zgłoszenia zostaną opublikowane w konkretnym naborze rekrutacyjnym.

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Zasady przyznawania dofinansowania określa uczelnia.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie Erasmus+ i współpracy
z partnerami w innych krajach oferowanych przez Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych udziela Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.