BIBLIOTEKA

Zasoby wspólne

https://bit.ly/2J5KmQt

Podział na polskie i zagraniczne. Udostępniają on-line publikacje cyfrowe takie jak: czasopisma elektroniczne, e-booki oraz zdigitalizowane publikacje papierowe (książki, czasopisma, mapy, zdjęcia), multimedia. Dostęp do większości materiałów jest bezpłatny i ogólnodostępny.

https://polona.pl/

Polona to stworzony przez Bibliotekę Narodową portal, za pośrednictwem którego zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji są udostępniane bezpłatnie w postaci cyfrowej.Każdy może korzystać z Polony.
W Polonie można znaleźć książki, czasopisma, mapy i atlasy, druki ulotne, fotografie, grafiki i rysunki, rękopisy, pocztówki oraz nuty. Według tych dziewięciu podstawowych kategorii można przeglądać (filtrować) zarówno cały zasób Polony, jak również wyniki wyszukiwania lub zawartość poszczególnych kolekcji. Większość udostępnianych w Polonie obiektów pochodzi z domeny publicznej. Część obiektów chronionych prawem autorskim udostępniana jest wszystkim użytkownikom na podstawie licencji udzielonych Bibliotece, pozostałe dostępne są tylko na specjalnych terminalach dostępnych w czytelni Biblioteki Narodowej lub innych bibliotek na terenie Polski, które przystąpiły do projektu Academica.

https://fbc.pionier.net.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych – jest bazą zdygitalizowanych zbiorów polskich instytucji kultury. Liczy ponad 6.7 miliona obiektów – książki, artykuły w języku polskim. Zachęcamy do wykorzystania tych zasobów, których ilość i tematyka jest bardzo szeroka.

https://scholar.google.com

Ogólnie dostępne źródło informacji, znajdą tutaj państwo całe listy artykułów w formacie PDF, można je wyszukiwać na podstawie słów kluczowych.

https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe

Katalog darmowych ebooków w formatach Epub, Mobi Kindle, PDF.

https://nauka.pwn.pl/?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=pwnnauka-3nr

Bezpłatne e-czasopismo dla naukowców, dydaktyków i doktorantów

Zasoby Administracji i Nauk Społecznych

strona www

Jest to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie. W chwili obecnej skupia dziewiętnaście polskich repozytoriów, zapewniając dostęp do ponad sześćdziesięciu siedmiu tysięcy publikacji w otwartym dostępie. Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie materiałów wg kategorii: autor, tytuł, współpracownicy, źródło (rekord bibliograficzny), temat, relacja, wydawca, data publikacji, język dokumentu, typ dokumentu i repozytorium.

strona www

Czasopismo naukowe „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” jest periodykiem poświęconym problematyce innowacji w teorii i praktyce zarządzania.

strona www

„Bank i Kredyt” publikuje artykuły z zakresu ekonomii i finansów. Redakcja preferuje prace, w których analizowane są mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, rynki finansowe oraz funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na gospodarkę.
Artykuły mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.

strona www

Publikacje dotyczą różnych obszarów zarządzania (nowych trendów w zarządzaniu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w logistyce, ochronie zdrowia, zarządzania międzykulturowego itp.), finansów, marketingu, rynku pracy, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości rodzinnej i wielu innych.

strona www

Cykliczne czasopismo Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przeznaczone dla osób o zróżnicowanych zainteresowaniach, ale wspólnych motywacjach związanych z działaniami dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

strona www

Pliki PDF do pobrania, z podziałem na poszczególne dyscypliny naukowe.

strona www

Autorzy w swoich artykułach koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem marketingiem, zarządzaniem produkcją, zarządzaniem zasobami ludzkimi. W numerze umieszczone są publikacje badań naukowców z Polski i zagranicy.

strona www

Artykuły w szczególności dotyczące nauk o zarządzaniu i jakości, a także publikacje z nauk społecznych i technicznych, które dotyczą szeroko rozumianych kwestii zarządzania i jakości.

strona www

Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne.

strona www

International Journal of Contemporary Management (IJCM) to międzynarodowe czasopismo poświęcone współczesnemu zarządzaniu.Zobowiązuje się do publikowania naukowych, empirycznych i teoretycznych artykułów naukowych, dotyczących złożonych i multidyscyplinarnych wyzwań współczesnego zarządzania.Publikuje recenzowane artykuły dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem strategicznym, operacjami, marketingiem, finansami i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

strona www

Zeszyty naukowe Quality Production Improvment wydawane są przez Oficynę Wydawniczą Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji od 2014 roku jako półrocznik. Prace publikowane w zeszytach naukowych QPI poświęcone są zarządzaniu i inżynierii produkcji. Profil czasopisma związany jest z Jakością, Produkcją i Doskonaleniem. Czasopismo adresowane jest przede wszystkim do młodych naukowców oraz absolwentów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarzadzania, inżynierii produkcji, bezpieczeństwa oraz logistyki. Artykuły są publikowane w języku angielskim i polskim.

strona www

„Zarządzanie energią: aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne” obejmuje między innymi koncepcyjne i praktyczne podejścia oraz metodologie ukierunkowane na zrównoważone zarządzanie energią.

strona www

Priorytetem „Studiów Pedagogicznych” jest zarówno wysoki poziom merytoryczny oraz edytorski, jak i dbałość o bogactwo poruszanej problematyki, w tym inicjowanie dyskusji na poziomie akademickim skoncentrowanej wokół spraw edukacyjnych, a także rzeczywiste otwarcie się na publikacje autorów krajowych i zagranicznych.

strona www

Celem czasopisma jest umożliwianie i pobudzanie dyskusji na poziomie akademickim wokół najważniejszych dla współczesności problemów wychowania na poziomie przedszkola i edukacji w klasach I-III oraz umożliwienie międzynarodowej dyskusji na temat miejsca pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w wielorakich kierunkach i tendencjach polskiej, europejskiej oraz światowej pedagogiki.

strona www

W kwartalniku są publikowane artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Zachęcamy badaczy rodziny do publikacji swoich przemyśleń, rezultatów badawczych oraz teoretycznych analiz z obszaru pedagogiki rodziny.

strona www

Lista tytułów czasopism, których pełne teksty dostępne są on-line.

strona www

Czasopismo psychologiczne jest periodykiem naukowym wydawanym przez STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGIA I ARCHITEKTURA we współpracy merytorycznej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

strona www

Głównym celem funkcjonowania Portalu Czasopism Naukowych jest gromadzenie i skuteczne rozpowszechnianie wysokojakościowych treści naukowych z różnych dziedzin wiedzy. Strategiczny cel przedsięwzięcia to stworzenie najważniejszego w Polsce i znaczącego w świecie miejsca prezentacji, pobierania i promocji treści naukowych.

strona www

Czasopismo z pogranicza psychologii i zarządzania, studenci oraz wykładowcy mogą skorzystać tam z artykułów w pełnej wersji elektronicznej.

strona www

Zasoby, przydatne dla wszystkich zajmujących się obszarem stosowanej przemocy wobec dziecka.

Szanowni Studenci psychologii. Zachęcamy do zapoznania się w wolnej chwili z przykładowymi bazami czasopism OPEN ACCESS.

W obecnych czasach większość naukowych tekstów z psychologii jest publikowana w języku angielskim Nie ma nauki bez publikowania w tym języku – jest on obecnie kanałem komunikacji dla badaczy i praktyków z całego świata. Dla tych z Państwa, którzy zaczynają się uczyć angielskiego może to być trudność, ale również i zachęta do nauki angielskiego 🙂 co okaże się przydatne na kolejnych latach studiów psychologii.

baza o nazwie: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – dostęp do recenzowanych naukowych czasopism https://doaj.org/
baza ResearchGate https://www.researchgate.net/ można tu znaleźć abstrakty a czasem i wersje pełnotekstowe czasopism.
Przykładowy wynik wpisania w wyszukiwarkę ReseachGate hasła: COGNITIVE PSYCHOLOGY (psychologia poznawcza 🙂 ) jest tutaj: https://www.researchgate.net/search/publication?q=cognitive%20psychology
(znajdziecie Państwo tutaj artykuły z czasopism: Polish Psychological Bulletin, Psychological Studies, Rocznik Pedagogiczny)

strona www

Kwartalnik wydany przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Czytelnik może zapoznać się nie tylko z artykułami naukowymi zw. z pracą profesjonalnych pełnomocników lecz także z pracami z szerokiego zakresu prawa materialnego i procesowego różnych gałęzi prawnych oraz przeglądem orzecznictwa.

strona www

Periodyk prawniczy wydawany przez środowisko adwokackie. Aktualnie jest wydawany przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie jako Pismo Adwokatury Polskiej. Historia pisma jest jednak o wiele bardziej złożona i sięga okresu poprzedzającego odzyskanie przez Polskę niepodległości.

strona www

założeniem redakcji periodyku jest przedstawienie opinii na temat propozycji zmian legislacyjnych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz wyników ich retrospektywnej weryfikacji. Niemniej jednak, zakres czasopisma jest szeroki i obejmuje historię prawa, doktryny polityczno-prawne, prawo rzymskie, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze itp.

strona www

Celem Kwartalnika jest umożliwienie rozwoju, rozwijanie i propagowanie wiedzy i umiejętności młodych naukowców oraz popularyzacja ich dorobku. Obejmuje swoim zakresem tematycznym zagadnienia z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa prywatnego i publicznego, a także historii i teorii prawa. Na łamach „Młodego Jurysty” publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, przeglądy orzecznictwa i sprawozdania z konferencji naukowych.

strona www

Jest czasopismem, na łamach którego publikowane są materiały o tematyce prawnej, w szczególności z zakresu prawa karnego i kryminologii, służące poszerzaniu wiedzy prokuratorów i pracowników prokuratury, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa.

strona www

sip.lex.pl


Największy na rynku zbiór piśmiennictwa prawniczego w wersji cyfrowej
m.in. miesięcznik Państwo i Prawo, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny
Skorzystać można w naszej czytelni oraz zdalnie w domu.
Dane logowania otrzymają STAROŚCI GRUPY.

Zasoby Wydziału Lekarskiego

https://journals.viamedica.pl/ophthalmology_journalhttps://www.journalsmededu.pl/index.php/ophthatherapy/issue/archive

Zasoby Nauk o zdrowiu

strona www

W najbliższych latach najważniejsze czasopisma medyczne będą dostępne online, bezpłatnie i w pełnym tekście. Nieograniczony dostęp do wiedzy naukowej – nowy standard w publikacjach medycznych – będzie miał duży wpływ na praktykę medyczną.

strona www

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane w nim prace naukowe – zarówno oryginalne jak i poglądowe oraz kazuistyczne prezentują najnowsze doniesienia z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, medycyny, aspektów organizacyjnych i prawnych, a także innych dziedzin naukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z pielęgniarstwem. Nadto w czasopiśmie zamieszczane są sprawozdania ze zjazdów i konferencji oraz recenzje książek.

strona www

„Pielęgniarstwo XXI wieku”, czasopismo współczesnych pielęgniarek od ponad 10 lat służy środowisku jako forum prezentacji wyników badań, odkryć teoretycznych, czy dyskusji poglądowych.

strona www

„Na Ratunek” to praktyczna wiedza dla służb ratujących życie. W każdym numerze znajdziesz kartę z algorytmem postępowania i możliwość zdobycia punktów edukacyjnych.

strona www

Na podstawie porozumienia podpisanego przez AMiSNS z Wyższą Szkołą Inżynieri i Zdrowia istnieje możliwość zamówienia poprzez bibliotekę książek z ww. uczelni, takich których jest minimum 2 na stanie uczelni.

Czas wypożyczenia trwa do 4 tygodni. Z wypożyczonych materiałów można korzystać na miejscu w czytelni.