OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Władze Uczelni czynią wszelkie starania, żeby w jak największym stopniu ułatwić kandydatom oraz studentom z  niepełnosprawnościami dostęp do wiedzy. Oczywiście nie chodzi tylko o wymiar architektoniczny. Stawiamy przed sobą wiele celów i zadań, które zmierzają do likwidacji wszelkich barier utrudniających studiowanie. Dążymy do zapewnienia równego dostępu do wykształcenia studentom z  niepełnosprawnościami.

Rektor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych powołał Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zakres zadań obejmuje podejmowanie działań zmierzających do:

 • inicjowania działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
 • likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami kształcenie, a także udział w życiu społeczności akademickiej,
 • pomocy doraźnej w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów z niepełnosprawnościami, stosownie do indywidualnych potrzeb studenta,
 • reprezentowania interesów studentów z niepełnosprawnościami,
 • zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
 • udzielania informacji na temat programów np. finansowych skierowanych do studentów z  niepełnosprawnościami oraz pomocy w wypełnianiu wniosków.

Do korzystania z pomocy Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością uprawnione są następujące osoby ze społeczności studenckiej: osoby z niepełnosprawnością, osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności, osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
mgr Angelika Jeleniewska
pełni dyżur dla studentów w piątki w godz. 12.00-16.00.

Kontakt jest możliwy osobiście w pok. nr 114, telefonicznie pod numerem 512 542 850 lub poprzez e-mail: a.jeleniewska@amisns.edu.pl

Szanując prawa studenta uczelnia zapewnia pełną poufność informacji powierzanych pełnomocnikowi.

Student zgłaszający się do Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych jest zobowiązany do wyrażenia pisemnie swoich potrzeb.

Budynek Uczelni został zaprojektowany tak, aby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich miały komfort poruszania się po terenie całej Uczelni. W budynkach przeznaczonych na cele dydaktyczne nie występują bariery architektoniczne. Powierzchnie płaskie korytarzy i pomieszczeń są dostosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim. Drzwi mają szerokość 90 cm i więcej, nie występują w nich progi. Na wszystkich kondygnacjach wydzielone są sanitariaty o normowych parametrach zaopatrzone w potrzebne uchwyty i poręcze. Przemieszczanie się osób z  niepełnosprawnościami na poszczególne kondygnacje budynku możliwe jest dzięki dźwigowi osobowemu. Jest on przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Parkingi położone na posesji przy ul. Lotniczej połączone są drogami wewnętrznymi i płaskimi chodnikami umożliwiającymi swobodne dojście i dojazd wózkiem inwalidzkim do budynku dydaktyczno-administracyjnego, dydaktycznego i Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Na parkingach wyznaczono odpowiednie stanowiska do parkowania samochodów użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami. Stanowiska te oznaczone są normowymi znakami pionowymi i poziomymi. Do pokonania różnicy poziomów 12 cm z parkingu na chodnik służy pochylnia.

Na przełomie lat Uczelnia (uwzględniając potrzeby w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych studentom będącym osobami z  niepełnosprawnościami) podjęła szereg działań pozwalających na stworzenie warunków do poprawy zewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, poprawy warunków audiowizualnych oraz przeprowadzenia ćwiczeń w zwiększonym wymiarze czasu.

W swojej bazie posiadamy:

 • boisko sportowe, przystosowane do możliwości osób z  niepełnosprawnością ruchową, w tym na wózkach inwalidzkich. Obiekt jest nowoczesnym wielofunkcyjnym boiskiem o nawierzchni polipropylenowej, która przystosowana jest do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjno-sportowych naszych studentów. W budynku znajduje się niezbędne wyposażenie do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, tenisa ziemnego oraz piłkę koszykową,
 • parking z 12 miejscami postojowymi dla osób z  niepełnosprawnością w sąsiedztwie głównego wejścia do AMiSNS, sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego,
 • parking z miejscami postojowymi dla osób z  niepełnosprawnością przy głównym wejściu do Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej,
 • zmodernizowane systemy audiowizualne w czterech aulach wykładowych, przystosowane do potrzeb studentów niedowidzących. W każdej z sal znajdują się projektory, laptopy, okablowanie, oprogramowanie, klawiatury dla niedowidzących oraz myszki dla osób z niepełnosprawnością, które umożliwią większą aktywność studentów w prowadzonych seminariach i ćwiczeniach,
 • oprogramowania Zoom Text Magnifier – program powiększający tekst dla osób niedowidzących. Te rozwiązanie pozwala wykładowcy, po wcześniej zgłoszonej przez studenta specjalnej potrzebie, powiększać wyświetlany na ekranie tekst i obraz do potrzeb studentów niedowidzących.
 • sprzęt medyczny (wniosek o wypożyczenie należy złożyć w pok. 114 u pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością):
 • wózek inwalidzki (aktywny),
 • 2 komplety kul łokciowych,
 • 1 komplet kul pachowych,
 • trójfunkcyjny balkonik składany,
 • ortezę na ramie i bark odciążająco-stabilizująca (rozmiar M i L),
 • długą ortezę stabilizator-kolana z zegarem regulacją kąta zgięcia,
 • stabilizator stawu skokowego,
 • elastyczny stabilizator nadgarstka,
 • uniwersalny stabilizator kciuka z ujęciem nadgarstka,
 • uniwersalny stabilizator nadgarstka z szynami profilowanymi,
 • ortezę – stabilizator stawu skokowego – kostki.

Wniosek wypożyczenia sprzętu medycznego