KIERUNEK LEKARSKI

INFORMACJE O KIERUNKU

WYDZIAŁ: Wydział Lekarski

TYP STUDIÓW: jednolite studia magisterskie

JĘZYK PODSTAWOWY: polski

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 lat

FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne

LIMIT MIEJSC: 80 w tym 5 dla cudzoziemców 

W zakresie wiedzy absolwent będzie znał i rozumiał funkcje organizmu człowieka, objawy i przebieg chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

W zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, a także stany zagrażające życiu, wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent będzie gotów do nawiązania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta, propagowania zachowań prozdrowotnych, wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie posiadanej specjalizacji.

Absolwenci kierunku otrzymają dyplom i tytuł zawodowy (kwalifikacje) lekarza. Po ukończeniu studiów absolwenci przystąpią do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, uzyskując po jego zdaniu prawo wykonywania zawodu lekarza w:

– publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych

– ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich,

– instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz klinikach wyższych uczelni medycznych.

Ukończenie studiów umożliwi podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki w szkołach doktorskich.

OPŁATA ZA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Studia w uczelni są płatne.

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Bezzwrotna opłata wpisowa  2000 zł.

Poniższe kwoty dotyczą płatności za semestr.

I ROK

za jeden semestr 22 000

II ROK 

za jeden semestr 23 500

III ROK 

za jeden semestr 25 000

IV ROK

za jeden semestr 26 500

V ROK 

za jeden semestr 28 000

VI ROK 

za jeden semestr 29 500

REKRUTACJA

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

Planowany limit przyjęć 2023/2024: 80 w tym 5 dla cudzoziemców .
Minimalna liczba punktów 2023/2024: 75 pkt.

Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu świadectw dojrzałości.

Do postępowania kwalifikacyjnego na studia może być dopuszczona osoba, która posiada jeden z następujących dokumentów:

 1) świadectwo dojrzałości z wynikami z egzaminu maturalnego – dotyczy kandydatów ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną;

2)  zaświadczenie z OKE z wynikami z pisemnego egzaminu maturalnego – dotyczy kandydatów z „nową maturą” zdawaną od roku 2005.

Laureaci i finaliści polskich centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii lub chemii, lub fizyki, lub matematyki zostają przyjęci na I rok studiów poza postępowaniem konkursowym – otrzymują maksymalną liczbę punktów i zobowiązani są zarejestrować się oraz dostarczyć dyplom laureata olimpiady, a także dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie rejestracji na studia.

Na podstawie wyników maturalnych Komisja Rekrutacyjna tworzy zbiorczą listę rankingową osób zakwalifikowanych na kierunek lekarski, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, aż do wypełnienia przyznanego uczelni limitu przyjęć na kierunek lekarski. Lista rankingowa nie jest listą osób przyjętych na studia.  Pozostałe osoby, spełniające wszystkie warunki, wpisywane są na listę rezerwową.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone jest czterostopniowo (harmonogram podany jest w dalszej części)

1-sza rekrutacja daje możliwość zakwalifikowania się maksymalnie 42 kandydatom w tym 2 cudzoziemcom.

2-ga rekrutacja daje możliwość zakwalifikowania się maksymalnie 80 kandydatom w tym 5 cudzoziemcom (łącznie z zakwalifikowanymi w 1-szej rekrutacji).

3-cia i 4-ta rekrutacja zostaje przeprowadzona w przypadku nie osiągnięcia limitu przyjęć w poprzednich postępowaniach. W rekrutacjach tych biorą udział również osoby z listy rezerwowej (bez konieczności ponownej aplikacji w IRK).

Pozycja kandydata wpisanego na listę rankingową i listę rezerwową zależna jest od ilości punktów przyznanych za świadectwo maturalne, obliczanego według wzoru:

R= PB + Pw + ½ J

gdzie:

R – liczba punktów rankingowych;

PB – wynik egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym;

PW – wynik egzaminu maturalnego z najwyżej punktowanego przedmiotu spośród: chemii, fizyki, matematyki na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym (w tym przypadku wynik mnożony jest dodatkowo przez wskaźnik 0,6).

J – wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym (w tym przypadku wynik mnożony jest dodatkowo przez wskaźnik 0,6) lub wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Wyniki matur przelicza się w następujący sposób:  

1) „nowa matura” – wynik wyrażony w procentach zostanie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

2)     „stara matura” – oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przeliczane są zgodnie z tabelą:

 Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

15

dopuszczający/mierny plus (2+)

20

dostateczny (3)

30

dostateczny (3)

15

dostateczny plus (3+)

45

dostateczny plus (3+)

30

dobry (4)

55

dobry (4)

50

dobry plus (4+)

60

dobry plus (4+) 

75

bardzo dobry (5)

70

bardzo dobry (5)

100

bardzo dobry plus (5+)

85

celujący (6)

100

 Oceny odpowiadają wynikowi matury na poziomie rozszerzonym. W zależności od zdawanej formy egzaminu maturalnego uznawany będzie wynik pisemnej lub ustnej części egzaminu.

Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

2)    matura międzynarodowa (IB):

Ocena z dyplomu IB

Punkty na poziomie

Podstawowym

rozszerzonym

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

1

40

40

 3)    matura European Baccalaureate: wynik egzaminu matury europejskiej (EB) będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10 i odpowiadać będzie wynikowi matury na poziomie rozszerzonym

4)    matura zagraniczna – wyniki ze świadectwa są przeliczane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z uchwałą rekrutacyjną – LINK

W przypadku takiej samej liczby punktów dwóch lub więcej kandydatów o pozycji na liście rankingowej decyduje średnia wszystkich przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2023/24:

1)    termin 1-szej rekrutacji w IRK – 1.06-16.08.2023 r.,

2)    ogłoszenie listy rankingowej 1-szej rekrutacji – 17.08.2023 r.,

3)    termin składania dokumentów 1-szej rekrutacji oraz dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 2 000 zł  – 17-22.08.2023 r.,

4)    termin 2-giej rekrutacji w IRK – 23.08-12.09.2023 r.,

5)    ogłoszenie listy rankingowej 2-giej rekrutacji – 13.09.2023 r.,

6)    termin składania dokumentów 2-giej rekrutacji oraz dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 2 000 zł – 13-18.09.2023 r.,

7)    termin ewentualnej 3-ciej rekrutacji – 19-22.09.2023 r.,

8)    ogłoszenie listy rankingowej 3-ciej rekrutacji – 23.09.2023 r.,

9)    termin składania dokumentów 3-ciej rekrutacji oraz dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 2 000 zł – 23-28.09.2023 r.,

10)  termin ewentualnej 4-tej rekrutacji – 29.09-06.10.2023 r.,

11)  ogłoszenie listy rankingowej 4-tej rekrutacji – 07.10.2023 r.,

12)   termin składania dokumentów 4-tej rekrutacji oraz dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 2 000 zł – 07-13.10.2023 r.

PROCES REKRUTACJI:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów zobowiązani są do:

1) dokonania rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz spełnienia wszystkich warunków określonych dla jej potwierdzenia. W systemie należy załączyć skan świadectwa z wynikami matur oraz zdjęcie w wersji elektronicznej.

Kandydaci będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), zobowiązani są potwierdzić ten status poprzez dołączenie w systemie IRK, a następnie dostarczenie wraz z innymi wymaganymi dokumentami skanu dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 23 lutego 2022 r. – pod rygorem pozostawienia wniosku o przyjęcie na studia bez rozpoznania.

AMiSNS nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do IRK. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy danymi przekazanymi drogą elektroniczną, a stanem faktycznym oraz nieuzupełnienie wyników maturalnych w IRK spowoduje skreślenie kandydata z list rankingowych.

 2)  wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę należy dokonać na nr konta 66 2030 0074 5385 0001 1290 4187 , BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,  wpisując w tytule imię, nazwisko, kierunek studiów.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Stwierdzenie braku opłaty na koncie AMiSNS będzie skutkowało skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych.

3) osobistego dostarczenia do Biuro Promocji i Rekrutacji Rekrutacji /wysoki parter, przeszklony gabinet/ wymaganych dokumentów w terminach wyznaczonych w harmonogramach rekrutacji wraz z dokonaniem bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 2 000 zł.

Opłatę należy dokonać na nr konta 66 2030 0074 5385 0001 1290 4187 , BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,  wpisując w tytule imię, nazwisko, bezzwrotna opłata wpisowa, kierunek studiów.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1) własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia – dokument do pobrania w IRK

2) świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub duplikat + kserokopia dokumentu)

3) świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub duplikat + kserokopia dokumentu)

4) 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak zdjęcie do dowodu osobistego)

5) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na kierunku – lekarskim

6) klauzula informacyjna, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty do pobrania w IRK

6) umowa o kształcenie – podpisane 2 egzemplarze – dokumenty do pobrania w IRK

7) oświadczenie o zapoznaniu się treścią umowy o naukę i regulaminami – dokument do pobrania w IRK

8) harmonogram płatności/załącznik o opłatach – dokumenty do pobrania w IRK

9) potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 2 000 zł. Opłatę należy dokonać na nr konta 66 2030 0074 5385 0001 1290 4187 BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,  wpisując w tytule imię, nazwisko, bezzwrotne opłata wpisowa,  kierunek studiów

10) dowód osobisty (wyłącznie do wglądu) oraz w przypadku cudzoziemców

11) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – certyfikat  znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego / zaświadczenie upoważnionego pracownika uczelni o znajomości języka umożliwiające podjęcie studiów,

12) dokument poświadczający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce.

Niedostarczenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia kształcenia i powoduje skreślenie kandydata z list osób zakwalifikowanych na kierunek lekarski.

Obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…), nie dysponuje którymś z dokumentów, o jakich mowa  w ust. 21 niniejszej uchwały, zwalnia się z obowiązku złożenia tego dokumentu. W takim wypadku kandydat składa oświadczenie o okolicznościach uniemożliwiających złożenie wymaganych dokumentów.

Kandydat na studia przy złożeniu dokumentów zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umowy o naukę, z treścią Regulaminu studiów  i Regulaminu opłat zawartym w umowie, a następnie podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z ich treścią.