STUDIA PODYPLOMOWE
Zasady naboru
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagania

Studia wyższe: honorowane są dyplomy ukończenia studiów I stopnia – licencjackich oraz inżynierskich, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają / przesyłają do biura rekrutacji następujące dokumenty:

podanie rekrutacyjne – wygenerowane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
klauzula informacyjna – pobierz plik
jedno zdjęcie (format legitymacyjny)
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister).

Rekrutacja krok po kroku:

Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze rekrutacji lub przesłać drogą mailową do biura rekrutacji w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Centrum Rekrutacji Studium Podyplomowe
ul. Lotnicza 2
82 – 300 Elbląg

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA – SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Płatności:

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 120 zł należy wpłacić na poniższy numer konta:

78 2030 0074 5385 0002 0570 5423
(w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów) ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

Płatności za pierwszy semestr należy dokonać na indywidulane konto słuchacza, wydane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Uwaga! Osoby, które zarejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczą/prześlą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 31.08.2022r. lub są przedstawicielami wybranych grup zawodowych, będą mogły skorzystać ze zniżki w czesnym za pierwszy semestr wg poniższej tabeli.

Promocje mogą się sumować!

Uruchomienie studiów podyplomowych zależy od liczby osób, które złożą wymagane dokumenty.

Harmonogram zjazdów zostanie udostępniony uczestnikom studiów podyplomowych po decyzji o ich uruchomieniu.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy zawodowego poprzez wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne m.in. z zakresu właściwego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Adresaci studiów

Studia kierowane są miedzy innymi do

nauczycieli,
psychologów
osób zainteresowanych pracą w roli doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
podstawowa umiejętność obsługi komputera
Zakres tematyczny programu studiów

diagnozowania potrzeb zawodowych i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
podstawowych umiejętności w komunikowaniu się
poznania grupowych i indywidualnych form i metod pracy w zależności od sytuacji życiowej oraz psychofizycznych uwarunkowań klienta, do których zaliczają się uczniowie i ich rodzice, a także osoby poszukujące możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia,
prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów oraz osoby zainteresowane do świadomego planowania własnej kariery zawodowej, trendów zawodowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
możliwości współpracy z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego
seminarium dyplomowe
praktyka
Organizacja studiów

Czas trwania studiów 3 semestry
Łączna liczba godzin zajęć 350 godziny
Liczba Punktów ECTS – 30
Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają hybrydowo z przewagą zajęć on-line (platforma Zoom)
Warunki ukończenia studiów

aktywny udział w zajęciach
pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
napisanie i obrona pracy dyplomowej
wniesienie wymaganej opłaty za studia

Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym – szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczną

CEL STUDIÓW

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. w środowiskowych domach opieki), internatach, świetlicach oraz na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza pozwalają słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dają umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

ADRESACI STUDIÓW

adresatami mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie w zakresie nauk społecznych i humanistycznych – przede wszystkim pedagodzy
kierunek ten przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne
ZAKRES PROGRAMOWY

Program studium obejmuje 270 godzin dydaktycznych i między innymi takie przedmioty:

pedagogika opiekuńcza
pedagogika rodzinna
pedagogika specjalna
teoria pracy socjalnej i pomocy
prawo rodzinne i opiekuńcze
pedagogika socjalna
diagnostyka opiekuńcza
psychoterapia dzieci i młodzieży
techniki pracy grupowej i środowiskowej
badanie środowiska społeczno-wychowawczego
Zajęcia prowadzone różnymi metodami z nastawieniem na metody aktywizujące i pracę warsztatową. Ukończenie studiów daje przygotowanie – wraz z uprawnieniami – do pracy w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak: pogotowie opiekuńcze, dom dziecka, rodzinny dom dziecka, internat, świetlica, poradnia, ośrodek pomocy socjalnej lub wychowawczej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

studia trwają 3 semestry/350 godzin (w tym 50% zajęć on-line)
zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

aktywny udział w zajęciach
pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
napisanie pracy dyplomowej
wniesienie wymaganej opłaty za studia

CEL STUDIÓW

Celem studiów na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu jest przygotowanie dyrektorów przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i rodzajów, a także pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego do prawidłowej realizacji ich ról zawodowych w polskim systemie oświaty. Ukończenie studiów jest spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty przez ministra resortu.

 

Adresaci studiów

Studia kierowane są przede wszystkim do:

nauczycieli chcących kandydować na stanowisko dyrektora, wicedyrektora jak również pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Zakres tematyczny programu studiów

teoria organizacji i zarządzania
prawo w oświacie a prawo pracy
nadzór pedagogiczny
psychologia zarządzania
marketing usług edukacyjnych
zarządzanie jakością
negocjacje
zarządzanie projektem unijnym
administrowanie placówką oświatową
zamówienia publiczne
seminarium dyplomowe
praktyka
Opracowana tematyka i jej realizacja są zgodne z nowoczesnymi tendencjami szkolenia kadr kierowniczych. Realizacja programu oparta jest na stosowaniu metod aktywizujących w połączeniu z racjonalnym wykorzystaniem treści teoretycznych do wiedzy praktycznej. Program ten wiąże uczenie się w trakcie warsztatów z uczeniem się na miejscu pracy (przenoszenie i stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce).

Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry
Łączna liczba godzin zajęć 220 godzin
Liczba Punktów ECTS – 30
Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają się w pełni on-line (platforma Zoom)
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

aktywny udział w zajęciach
pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
napisanie pracy dyplomowej
wniesienie wymaganej opłaty za studia
Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym – szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, ale także przyczyniają się do podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej.

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są przede wszystkim do:

Osób, które swoją pracę zawodową chcą podjąć na stanowiskach administracji publicznej
osób zatrudnionych już w organach administracji publicznej, chcących uzyskać pełne kwalifikacje
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Zakres tematyczny programu studiów:

Konstytucyjne zasady i instytucje ustroju politycznego państwa

Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych

Ustrój organów i procesy decyzyjne w administracji publicznej

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Prawo i postępowanie administracyjne oraz sądowo-administracyjne

Finanse publiczne i prawo finansowe

Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego

Podstawy mikro i makroekonomii z elementami statystyki publicznej

Polityka gospodarcza i społeczna

Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Zarządzanie przestrzenią publiczną

Fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych.

 

Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry
Łączna liczba godzin zajęć 200 godziny
Liczba Punktów ECTS – 30
Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają w pełni on-line (platforma Zoom)
Warunki ukończenia studiów

aktywny udział w zajęciach
uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
wniesienie wymaganej opłaty za studia

Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym – szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji

CEL STUDIÓW

O rozwoju i sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie. Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najtrudniejszych aspektów zarządzania w przedsiębiorstwie, dlatego potrzeba dużego zrozumienia i umiejętności interpersonalnych, żeby stać się dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Współcześnie skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga rozumienia całości zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, dostosowaniem strategii i polityki personalnej do potrzeb strategii organizacji

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi dają możliwość zdobycia wiedzy w zakresie technik wywierania wpływu, rozwiązywania konfliktów, pozyskiwanie nowych pracowników w organizacji i kształtowania liderów a także umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, rozmawiania z pracownikami oraz motywowania pracowników i siebie samego.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

Adresaci studiów

Studia kierowane są przede wszystkim do:

menedżerów i pracowników działów personalnych oraz innych obszarów organizacji,
właścicieli firm,
doradców personalnych
osób zainteresowanych tą ważną – z punktu widzenia organizacji – problematyką
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Przykładowe miejsce zatrudnienia

piony personalne przedsiębiorstw państwowych i prywatnych
agencje doradztwa personalnego
Zakres tematyczny programu studiów

Zachowania organizacyjne

Koncepcja współczesnego przywództwa

Rozwój zasobów ludzkich

Animacja rozwoju osobistego

Elementy prawa pracy

Etyka w biznesie i sferze publicznej

Psychologia społeczna

Zarządzanie projektami

Psychologia pracy – wybrane aspekty Negocjacje i mediacje

Komunikacja społeczna

Zarządzanie strategiczne

Zachowania organizacyjne

Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry

Łączna liczba godzin zajęć 190 godzin

Liczba Punktów ECTS – 30

Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają w pełni on-line (platforma Zoom)
Warunki ukończenia studiów

aktywny udział w zajęciach
uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
wniesienie wymaganej opłaty za studia
Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym – szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

CEL STUDIÓW

Zadania realizowane w ramach zarządzania kryzysowego wymagają koordynacji działań wielu niezależnych merytorycznie podmiotów, konsolidacji procedur działania i wykorzystywanych technologii. Wymagają również podejmowania trafnych i racjonalnych decyzji. Niezbędna jest tutaj szeroka wiedza, ciągłe doskonalenie, podnoszenie kompetencji, świadomości oraz nieustanne uzupełnianie informacji. Zarządzania kryzysowego nie da się ująć w sztywne ramy, gdyż każda sytuacja kryzysowa jest odmienna, zróżnicowana i złożona.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne mają na celu umożliwienie poszerzenia wiedzy i zdobycia, bądź uzupełniania kompetencji zawodowych w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa w odniesieniu do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Studia umożliwiają również poznanie podstawowych zasad i procedur, podejmowanych w razie zagrożeń i katastrof; znajomość współczesnych form sytuacji kryzysowej ale również technik negocjacji umożliwiających skuteczną komunikację w trakcie działań podejmowanych przed zaistnieniem kryzysu i po jego wystąpieniu.

 

Adresaci studiów

Studia kierowane są przede wszystkim do:

osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń w sytuacjach kryzysowych
osób zajmujących się problematyką zarządzania bezpieczeństwem w sektorze publicznym i niepublicznym oraz przygotowujących się do realizacji takich zadań
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Przykładowe miejsce zatrudnienia

służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa),
zespoły ds. reagowania kryzysowego w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego)
Zakres tematyczny programu studiów

Wstęp do nauk o bezpieczeństwie

Ochrona osób, mienia, obiektów i przestrzeni

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Bezpieczne przestrzenie

Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego

System bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ

Zarządzanie strategiczne

Zwalczanie terroryzmu

Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych

Podstawy zarządzania logistyką

Bezpieczeństwo społeczne

Negocjacje i mediacje

Zarządzanie kryzysowe

Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry

Łączna liczba godzin zajęć 195 godzin

Liczba Punktów ECTS – 32

Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają się hybrydowo z przewagą zajęć on-line (platforma Zoom)

Warunki ukończenia studiów

aktywny udział w zajęciach
uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
wniesienie wymaganej opłaty za studia
Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym – szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

CEL STUDIÓW

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jednym z największych priorytetów stawianych za podstawowy cel zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Wraz z rozwojem Internetu natrafić można na zagrożenia, które wynikają z niewłaściwego zabezpieczenia i niepoprawnego korzystania z zasobów sieci.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Cyberbezpieczeństwo jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji.

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są przede wszystkim do:

osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem i cyberprzestępczością we współczesnym świecie
pracowników administracji publicznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
pracowników sektora bankowego i finansowego
osób, dla których wiedza z tej dziedziny będzie uzupełnieniem kompetencji zawodowych.
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Zakres tematyczny programu studiów

Komputerowe prawo karne

Zabezpieczenie danych cyfrowych

Narzędzia cyberprzestępcy

Biały wywiad

Aplikacje i usługi

Testy penetracyjne

Informatyka śledcza

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Cyberbezpieczeństwo

Elementy kryptografii

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:

menedżer IT odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne
analityk zajmujący się zagadnieniami ryzyka operacyjnego
audytor wewnętrzny
pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji
pracownik administracji publicznej odpowiedzialny za zagrożenia cybernetyczne
konsultant specjalizujący się w bezpieczeństwie cyfrowym, zarządzaniu ryzykiem.
Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry
Łączna liczba godzin zajęć 144 godziny
Liczba Punktów ECTS – 30
Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają hybrydowo z przewagą zajęć on-line (platforma Zoom)
Warunki ukończenia studiów

aktywny udział w zajęciach
uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
wniesienie wymaganej opłaty za studia
Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym – szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

CEL STUDIÓW

Sprawne i przejrzyste usługi publiczne mają bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Przy pełnym wykorzystaniu ich potencjału współczesne narzędzia cyfrowe wspierające administrację publiczną usprawniają procesy administracyjne i dostosowują je do potrzeb użytkowników, poprawiają również jakość usług oraz zwiększają aktywność sektora publicznego.

Studia podyplomowe na kierunku Administracja cyfrowa mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry administracyjnej na szczeblu rządowym i samorządowym w zakresie prawa administracyjnego w powiązaniu z zagadnieniami związanymi z działaniami organów administracji publicznej, systemów i sieci komputerowych, a także dostępnych usług stworzonych dla społeczeństwa, jak również bezpieczeństwem wewnętrznym.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są przede wszystkim do:
osób już pracujących w administracji publicznej,
osób zamierzających ubiegać się o stanowisko funkcjonariusza publicznego,
pracowników działów i komórek zajmujących się cyfrowym wymiarem administracji publicznej.
Przykładowe miejsce zatrudnienia

służby mundurowe,
wszystkie szczeble administracji rządowej i samorządowej
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny
podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Zakres tematyczny programu studiów

Konstytucyjne zasady i instytucje ustroju politycznego państwa
Ustrój organów i procesy decyzyjne w administracji publicznej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Prawo i postępowanie administracyjne oraz sądowo-administracyjne
Zagrożenia dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego
Komputerowe prawo karne
Elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (Podpis elektroniczny, środki komunikacji elektronicznej, archiwizacja)
Cyberbezpieczeństwo
Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS, eGo)
Ochrona danych osobowych w systemach IT (RODO)
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry

Łączna liczba godzin zajęć 225 godzin

Liczba Punktów ECTS – 30

Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają w pełni on-line (platforma Zoom)

Warunki ukończenia studiów

aktywny udział w zajęciach
uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
wniesienie wymaganej opłaty za studia

Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym – szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie oraz zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności praktycz-nych oraz odpowiednich kompetencji do pracy psychologa w sporcie.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia co najmniej I stopnia, zainteresowanych wspieraniem sportowców w rozwijaniu przez nich swojego potencjału oraz radzeniu sobie z przeciwnościami, a także do osób pragnących rozwijać wiedzę z zakresu psychologii sportu, zdobywać umiejętności i kwalifikacje do pracy psychologa w sporcie.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

PROGRAM STUDIÓW

Słuchacz w trakcie studiów wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu:

psychologii ogólnej
podstaw psychologii sportu
psychologii sportu dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych
metod i technik treningu psychologicznego
wypalenia zawodowego w sporcie
komunikacji w sporcie
podstaw teorii treningu sportowego
budowy i prowadzenia zespołu sportowego
dietetyki i sposobu żywienia w sporcie.

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:

trener psychologiczny
specjalista w zakresie psychologii sportu
pracownik klubów sportowych
asystent trenera zespołu sportowego
doradca
team lider
facylitator.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ

studia trwają dwa semestry – 230 godzin ( zajęcia prowadzone on-line)
zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem
po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową.
Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym – szczegóły

CEL STUDIÓW

Współczesny świat to pędząca machina zmian, których efektem nierzadko jest wzrost sytuacji kryzysowych o różnej patogenezie. Powoduje to, że coraz częściej instytucje publiczne i organizacje związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem poszukują specjalistów posiadających aktualną wiedzę i umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa ukierunkowane są na przekazaniu uczestnikom lub uzupełnianiu ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa. Studia kierowane są przede wszystkim do osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego. Umiejętności nabędą uczestnicy podczas trwania studiów podyplomowych to m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową czy też negocjacje w sytuacjach kryzysowych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów będzie zdecydowanym atutem w zdobyciu zatrudnienia między innymi w: administracji publicznej i samorządowej, podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego, jednostkach policji, służbach specjalnych, innych służbach mundurowych, jednostkach i strukturach Wojska Polskiego, instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych, wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa.

Adresaci studiów

Studia kierowane są przede wszystkim do:

osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach publicznych związanych z bezpieczeństwem państwa,
osób, które są zainteresowane pracą we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych sektorów,
funkcjonariuszami i pracownikami podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem, pragnącymi poszerzać swoje kompetencje,
absolwentów kierunków takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie,
osób zainteresowanych tematyką studiów, chcących doskonalić swoje kompetencje.

Przykładowe miejsce zatrudnienia

administracji publicznej i samorządowej,
podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
jednostkach policji, służbach specjalnych,
innych służbach mundurowych,
jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialnej), Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei,
instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa,
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz);
podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Zakres tematyczny programu studiów

Teorie i modele bezpieczeństwa państwa

Podstawowe elementy teorii zarządzania

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego

Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie kryzysowe

Ochrona ludności i mienia

Bezpieczeństwo imprez i zgromadzeń masowych

Bezpieczeństwo w transporcie

Komunikacja i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Przeciwdziałanie awariom przemysłowym

Terroryzm i jego zwalczanie

Organizacja studiów

Czas trwania studiów 2 semestry
Łączna liczba godzin zajęć 200 godzin
Liczba Punktów ECTS – 30
Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają hybrydowo z przewagą zajęć on-line (platforma Zoom)
Warunku ukończenia studiów

aktywny udział w zajęciach
uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w toku studiów
pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
wniesienie wymaganej opłaty za studia

Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym – szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

kierunekliczba semestrówczesne za semestrzniżka za rejestrację do 31.08.2022zniżka dla absolwentów kończących studia w AMiSNS w 2022grupy zawodowe uprawnione do zniżki 100 zł
w ramach poszczególnych kierunków studiów
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza21300 zł100 zł100 złpracownicy oświaty
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu31300 zł100 zł100 złpracownicy oświaty
Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu21200 zł100 zł100 złpracownicy oświaty
Administracja publiczna21400 zł100 zł100 zł--------------
Cyberbezpieczeństwo21400 zł100 zł100 złprzedstawiciele służb mundurowych
Psychologia sportu22000 zł100 zł100 złpracownicy oświaty

pracownicy samorządowi
Administracja cyfrowa21300 zł100 zł100 złpracownicy administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi21300 zł100 zł100 złpracownicy działów personalno-kadrowych w sektorze prywatnym i publicznym
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne21300 zł100 zł100 złprzedstawiciele służb mundurowych,

pracownicy administracji sektora publicznego
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa21300 zł100 zł100 złprzedstawiciele służb mundurowych

Uruchomienie studiów podyplomowych zależy od liczby osób, które złożą wymagane dokumenty.

Harmonogram zjazdów zostanie udostępniony uczestnikom studiów podyplomowych po decyzji o ich uruchomieniu.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 979 godzin dydaktycznych:

Zajęcia teoretyczne – 330 godzin dydaktycznych

Zajęcia praktyczne – 649 godzin dydaktycznych

CENA: 5.200

Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

pielęgniarstwa chirurgicznego

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:

Zajęcia teoretyczne – 490 godzin dydaktycznych

Zajęcia praktyczne – 350 godzin dydaktycznych

CENA: 5.200

program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

pielęgniarstwa internistycznego

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych:

Zajęcia teoretyczne – 430 godzin, w tym 54 godziny zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych

Zajęcia praktyczne – 427 godzin dydaktycznych

CENA: 5.200

Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych:

Zajęcia teoretyczne – 522 godzin dydaktycznych

Zajęcia praktyczne – 332 godzin dydaktycznych

CENA: 4.700

Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

pielęgniarstwa onkologicznego

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 979 godzin dydaktycznych:

Zajęcia teoretyczne – 485 godzin dydaktycznych

Zajęcia praktyczne – 315 godzin dydaktycznych

CENA: 5.200

UWAGA! Jedynie osoby, które zapiszą się przez system SMK będą mogły przystąpić do szkolenia.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów, min. 25 osób.