SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ AMISNS

Grupa robocza ds. spraw społecznej odpowiedzialności uczelni​, działająca przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organie pomocniczym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, przygotowała podręcznik na temat społecznej odpowiedzialności uczelni. Grupa, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych ośrodków akademickich w Polsce, wypracowała definicję społecznej odpowiedzialności​ uczelni zgodnie z którą:

Społeczna odpowiedzialność uczelni (SOU) to strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią, budowania współpracy i dialogu z interesariuszami, które przyczynia się do:
zrównoważonego rozwoju,
kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego,
wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei,
podtrzymania oraz rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność działalności i innowacyjność*.

* J. Kulczycka, E. Pędziwiatr, Definicje SOU, w: Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania, red. E. Jastrzębska, M. Przybysz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2019, s. 9

Sygnotariusze Deklaracji SOU

Kodeks pracownika nauki

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Kodeks studenta

Kodeks Etyki Studenta

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej