WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych realizuje współpracę z uczelniami za granicą biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Zapewnienie tematycznej różnorodności kierunków i możliwości do rozwijania przyszłej współpracy w obszarach kształcenia odpowiadających obecnym i przyszłym kierunkom rozwoju uczelni

Zróżnicowanie geograficzne związane z położeniem naszego ośrodka, blisko Morza Bałtyckiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Obwodu Kaliningradzkiego a także Rosji kontynentalnej, w tym też krajów leżących w bliskim sąsiedztwie na wschodzie jak: Litwa, Białoruś czy Ukraina, rozwijamy też współpracę z Niemcami oraz krajami skandynawskimi.

Rozwój współpracy międzynarodowej ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju uczelni. Aby uczynić tę kwestię priorytetową określone zostały wytyczne dla współpracy międzynarodowej, zawarte w strategii rozwoju Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych do roku 2025. W dokumencie tym określono kierunek rozwoju krajowej i międzynarodowej współpracy akademickiej.

Realizacji tego celu służy m.in.:

  • rozwijanie międzynarodowej wymiany pracowników akademickich oraz studentów w ramach programu Erasmus+
  • budowanie sieci relacji z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą w zakresie badań rozwojowych
  • wspieranie działań pracowników zmierzających do zwiększenia aktywności i mobilności międzynarodowej
  • promowanie wśród pracowników i studentów możliwości udziału w międzynarodowych projektach
  • koordynację przepływu informacji pomiędzy AMiSNS i partnerami zagranicznymi
  • wspieranie pracowników i studentów w poszukiwaniu odpowiednich partnerów w odpowiednich dziedzinach naukowych
  • inicjowanie międzynarodowych wydarzeń w celu zwiększenia liczby wykładowców i pracowników zagranicznych
  • wzmacnianie udziału uczelni w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, badaniach naukowych
  • rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami zagranicznymi poprzez realizacje praktyk i szkoleń
  • organizacja szkoleń przygotowujących do udziału w projektach międzynarodowych.

W ostatnim roku akademickim 2019/20 realizowana jest intensywna współpraca z: Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Grodnie, Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu na Ukrainie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Tarnopolu, Uniwersytetem Linneusza w Szwecji, Freie Universität w Berlinie, Elly-Heuss-Knapp-Schule z Neumünster (Niemcy) i innych. Studiujący w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mają możliwość skorzystania z wykładów otwartych gości z zagranicy, międzynarodowych szkół letnich, wymian w ramach programu Erasmus+ jak też włączenia się w międzynarodowe projekty naukowe dla kadry i studentów.