ZASADY DYPLOMOWANIA

Procedura antyplagiatowa

W celu sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym student składający pracę dyplomową zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie uczelni:

pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora
oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AMiSNS z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej – pobierz plik
pozostałe warunki co do dokumentacji wymaganej do złożenia pracy dyplomowej – pobierz plik
Dokumentacja wymagana do złożenia pracy dyplomowej
Przed złożeniem pracy dyplomowej student musi dostarczyć do dziekanatu: dzienniki/karty zajęć praktycznych oraz dziennik praktyk zawodowych i posiadać wszystkie wpisy w systemie USOS.
1. Zaakceptowana przez promotora praca dyplomowa, powinna być złożona w dziekanacie w dwóch egzemplarzach najpóźniej do końca sesji poprawkowej w ostatnim semestrze:
– jeden egzemplarz do celów archiwizacyjnych dwustronnie drukowany, w miękkiej oprawie. Praca dyplomowa musi być zaakceptowana przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora;
– drugi egzemplarz jednostronnie drukowany w twardej oprawie dla recenzenta.
2. Oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej. Powinno się znaleźć na 2 lub ostatniej stronie pracy – musi być podpisane własnoręcznie –pobierz plik

3. W egzemplarzu do celów archiwizacyjnych musi się znaleźć praca dyplomowea na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy- pobierz plik

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia – pobierz plik