PRAKTYKI ZAWODOWE

Program praktyki Opieka nad chorym

Wykaz godzin i praktyk na kierunku lekarskim

Wniosek o zgodę na odbycie praktyk zawodowych we własnym zakresie

Kryteria doboru miejsc odbywania praktyk zawodowych na kierunku lekarskim

Koordynator praktyk zawodowych

Wykaz placówek medycznych, z którymi podpisano porozumienie w sprawie praktyk zawodowych studentów kierunku Lekarskiego

Procedury postępowania po ekspozycji na krew i inny infekcyjny materiał zakaźny

Program praktyk