PRAKTYKI ZAWODOWE

Zarządzenie Dziekana Wydziału Lekarskiego z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów

1. Rejestr porozumień zawartych w celu odbywania praktyk zawodowych przez studentów

2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie

3. Wzór porozumienia w sprawie realizacji praktyki zawodowej

4. Wzór pisma do podmiotu leczniczego w sprawie organizacji praktyki

5a. Karta praktyki zawodowej – Opieka nad chorym

6. Wzór skierowania na praktykę

7. Ankieta oceny miejsca realizacji praktyki zawodowej przez studenta

Wykaz placówek medycznych, z którymi podpisano porozumienie w sprawie praktyk zawodowych studentów kierunku Lekarskiego

Koordynator praktyk zawodowych

Procedury postępowania po ekspozycji na krew i inny infekcyjny materiał zakaźny