PIELĘGNIARSTWO

Studia pielęgniarskie I i II stopnia - droga do kariery w ochronie zdrowia

Kierunek pielęgniarstwo wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany głównie z takimi dziedzinami jak nauki o zdrowiu, nauki medyczne oraz kierunkami studiów, które reprezentują wspomniane wyżej dziedziny.

Program studiów oraz charakterystyka sylwetki absolwenta są ze sobą ściśle powiązane. Absolwent jest przygotowany do udzielania świadczeń w zakresie promowania i zachowania zdrowia oraz zapobiegania chorobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia pacjentów. Potrafi sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz umierającymi. Jest również zdolny do efektywnej komunikacji w miejscu pracy, organizowania swojej pracy, współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań na rzecz zdrowia w społeczności lokalnej.

Proces kształcenia realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury, która umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Kluczowym elementem tej infrastruktury jest pracownia umiejętności pielęgniarskich, która pozwala studentom na praktyczne doskonalenie swoich kompetencji.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach symulowanych i w oparciu o infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Kształcenie praktyczne obejmuje zarówno zajęcia praktyczne jak i praktyki zawodowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów kierunku pielęgniarstwo władze Wydziału Nauk o Zdrowiu podjęły i nadal podejmują współpracę z wieloma placówkami medycznymi w miastach, z których pochodzą nasi studenci. Dzięki temu studenci kierunku pielęgniarstwo mają możliwość odbywania zajęć o profilu praktycznym w miejscach swojego zamieszkania. Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego, natomiast praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego podmiotu leczniczego lub opiekuńczego, zwanego dalej opiekunem praktyk.

Placówki, w których studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, są starannie dobierane zgodnie z wymaganymi kryteriami, co zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą są prowadzone w szczególności:

  • na oddziałach internistycznych, geriatrycznych, chirurgicznych, pediatrycznych, neurologicznych, psychiatrycznych, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położniczych, ginekologicznych i noworodkowych;
  • w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej;
  • w hospicjach.

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Absolwent posiada i potrafi korzystać z aktualnej wiedzy, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta oraz wysoki poziom jakości opieki. Potrafi udzielać świadczeń zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną w zakresie:

  • promowania zdrowia,
  • zachowania zdrowia,
  • zapobiegania chorobom.

Jest zdolny do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz umierającymi. Ponadto, posiada umiejętności komunikacyjne niezbędne do efektywnego porozumiewania się z pacjentem i otoczeniem w środowisku pracy.

Potrafi organizować swoją pracę oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej. Jest również aktywna w inicjowaniu i wspieraniu działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Dodatkowo, absolwent jest przygotowany do sporządzania zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej, z poszanowaniem i respektowaniem praw pacjenta. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2. Jest także uprawniony do kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie zobowiązującymi w Polsce przepisami. Osoby posiadające opisywaną kwalifikację mają możliwość kontynuacji kształcenia i zdobycia kwalifikacji na poziomie magistra pielęgniarstwa. 

Studia odbywają się stacjonarnie w trybie weekendowym co oznacza, że zajęcia są realizowane od czwartku – od godz. 16.00 do niedzieli.

Student będzie zdobywał wiedzę i umiejętności w okresie 6 semestrów. 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia (magister)

Absolwent posiada i potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Potrafi komunikować się w miejscu pracy, organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Osoba ta przestrzega zasad etyki w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej. Jest przygotowana do ordynowania leków i określonych wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2. Jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym na stanowiskach administracyjnych, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa, kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek lub położnych, ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego.

Studia odbywają się stacjonarnie w trybie weekendowym.

Student będzie zdobywał wiedzę i umiejętności w okresie 4 semestrów.

Część zajęć o charakterze wykładowym może odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy MOODLE i MS Teams.