POŁOŻNICTWO

Studia położnicze - Wybierz najlepszy kierunek studiów dla przyszłych położnych

Kierunek położnictwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki medyczne albo dyscypliny naukowej – nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

Studia odbywają się stacjonarne w trybie weekendowym co oznacza, że zajęcia odbywają się od czwartku – od godz. 16.00 do niedzieli.
Student będzie zdobywał wiedzę i umiejętności w okresie 6 semestrów.
Część zajęć o charakterze wykładowym może odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.

Studia kształcą w zakresie przedmiotów podstawowych, które odnoszą się do ogólnej wiedzy medycznej z zakresu, między innymi: anatomii, fizjologii, embriologii, genetyki, badań fizykalnych, psychologii, socjologii czy pedagogiki. Jest to wiedza podstawowa, którą musi uzyskać każdy student położnictwa, tak by jego wykształcenie było jak najbardziej profesjonalne.

Położnictwo należy do tej grupy zawodów, w których bardzo ważne jest zaufanie wytworzone pomiędzy dwiema stronami. A rozległa wiedza, zaangażowanie oraz doświadczenie sprawiają, że poziom zaufania znacznie wzrasta.

Ponadto w ramach studiów na kierunku położnictwo będziesz zdobywać kierunkowe i wysoko specjalistyczne wykształcenie. W trakcie całego toku nauki zetkniesz się z przedmiotami takimi jak: podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie porodu, a także podstawy opieki zdrowotnej.

Praca w tym zawodzie wymaga współcześnie wielu specjalistycznych umiejętności medycznych, ale od osób zajmujących się położnictwem, oczekuje się także dużych pokładów empatii i zaangażowania, by wzbudzać jak największe zaufanie wśród pacjentek.

Położnictwo jest związane z tym działem medycyny, który zajmuje się – w najogólniejszym rozumieniu – fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Praca w tym zawodzi, jeżeli jest wykonywana z pasją, to może przynosić bardzo dużo radości i satysfakcji.

Absolwent posiada ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową z zakresu położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (w tym w lecznictwie zamkniętym) oraz w specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i kształcenia podyplomowego.