Kredyt na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne – łatwo dostępny i przyznawany na preferencyjnych warunkach

brak oceny zdolności kredytowej przez bank na etapie składania wniosku o kredyt na studia medyczne (kredyt w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty); bank weryfikuje jedynie wiarygodność kredytową oceniając informacje dostępne w wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych, w tym np. historię spłat zobowiązań,
brak ograniczeń co do wieku,
brak ograniczeń co do posiadanego obywatelstwa,
dobrowolność zawarcia umowy kredytu na studia medyczne,
możliwość wystąpienia do banku o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty,
możliwość wydłużenia spłaty i obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie,
możliwość zawieszenia spłaty kredytu przez bank wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku trudnej sytuacji życiowej[1],
możliwość uzyskania kredytu na studia medyczne niezależnie od otrzymywanych świadczeń stypendialnych


Kredyt na studia medyczne – dla kogo?

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci odbywający kształcenie na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności[2], którzy:

rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 i kontynuują studia,
rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 i kontynuują studia,
rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023,
rozpoczną studia w latach kolejnych.


Gdzie złożyć wniosek?

Aktualnie wniosek można składać w Banku Pekao S.A.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o kredyt na studia medyczne student może złożyć w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty złożyć?

Skontaktuj się ze swoją uczelnią (najczęściej z pracownikiem dziekanatu) w celu uzyskania zaświadczania wydanego przez uczelnię, na której odbywasz kształcenie, potwierdzającego m.in. status studenta, warunki finansowe odbywanych przez Ciebie studiów itp.;
Złóż wniosek do banku, który udziela kredytu na studia medyczne oraz załącz do wniosku zaświadczenie wydane przez uczelnię oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane przez bank;
W terminie 14 dni od dnia złożenia przez Ciebie do banku kompletnego wniosku
o kredyt na studia medyczne nastąpi zawarcie umowy kredytu na studia medyczne;
Wypłata pierwszej transzy kredytu na studia medyczne przez bank na rachunek bankowy uczelni nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne, zaś wypłata kolejnej transzy kredytu przez bank będzie uzależniona od przedstawienia przez Ciebie dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze;
Po zaliczeniu każdego semestru studiów zobowiązany/a jesteś przekazać do banku dokument potwierdzający kontynuowanie studiów (wydawany najczęściej przez dziekana) w kolejnym semestrze.


UWAGA

W przypadku braku potwierdzenia przez studenta kredytobiorcę kontynuowania studiów, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego semestru, bank wzywa kredytobiorcę do przekazania potwierdzenia kontynuowania studiów (…), w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
z pouczeniem, że nieprzekazanie potwierdzenia lub nieudzielenie informacji w tym terminie spowoduje wypowiedzenie umowy kredytu na studia medyczne przez bank oraz będzie skutkować żądaniem jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

Jakie warunki należy spełnić w celu umorzenia kredytu na studia medyczne?

Umorzenie kredytu na studia medyczne będzie możliwe w poniższych sytuacjach:

1)     w związku ze spełnieniem łącznie dwóch następujących warunków:

a)     wykonywaniem zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w oparciu o kontrakt
z płatnikiem publicznym, czyli NFZ), przez 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu oraz

b)     w okresie, o którym mowa w lit. a, uzyskaniem tytułu specjalisty
w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową[3] w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2)     w związku:

a)     ze szczególnie trudną sytuacją życiową[4] lub

b)     z kontynuowaniem szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową, ale w okresie 10 lat od ukończenia studiów, nieukończeniem tego szkolenia lub nieuzyskaniem tytułu specjalisty z przyczyn od Ciebie nie niezależnych;

3)         w związku z trwałą utratą zdolności do spłaty zobowiązań[5]

4)     w związku z:

a)     wykonywaniem zawodu lekarza na zasadach określonych w pkt 1 lit. a w okresie, który wynosi co najmniej:

–     5 lat, w okresie 7 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończeniem 2. roku szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową,

–     6 lat, w okresie 8 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończeniem 2. roku szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową,

–     7 lat, w okresie 9 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończeniem 3. roku szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową,

–     8 lat, w okresie 10 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończeniem 4. roku szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową,

–     9 lat, w okresie kolejnych 11 lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończeniem 4. roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie uznanej za priorytetową, oraz

b)     kontynuowaniem szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową, na kolejnym roku albo ukończeniem tego szkolenia.

Pełna informacja na temat kredytu na studia medyczne znajduje się na stronie ministerstwa.

 

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »