Kredyt na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne – łatwo dostępny i przyznawany na preferencyjnych warunkach

brak oceny zdolności kredytowej przez bank na etapie składania wniosku o kredyt na studia medyczne (kredyt w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty); bank weryfikuje jedynie wiarygodność kredytową oceniając informacje dostępne w wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych, w tym np. historię spłat zobowiązań,
brak ograniczeń co do wieku,
brak ograniczeń co do posiadanego obywatelstwa,
dobrowolność zawarcia umowy kredytu na studia medyczne,
możliwość wystąpienia do banku o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty,
możliwość wydłużenia spłaty i obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie,
możliwość zawieszenia spłaty kredytu przez bank wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku trudnej sytuacji życiowej[1],
możliwość uzyskania kredytu na studia medyczne niezależnie od otrzymywanych świadczeń stypendialnych


Kredyt na studia medyczne – dla kogo?

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci odbywający kształcenie na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności[2], którzy:

rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 i kontynuują studia,
rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 i kontynuują studia,
rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023,
rozpoczną studia w latach kolejnych.


Gdzie złożyć wniosek?

Aktualnie wniosek można składać w Banku Pekao S.A.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o kredyt na studia medyczne student może złożyć w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty złożyć?

Skontaktuj się ze swoją uczelnią (najczęściej z pracownikiem dziekanatu) w celu uzyskania zaświadczania wydanego przez uczelnię, na której odbywasz kształcenie, potwierdzającego m.in. status studenta, warunki finansowe odbywanych przez Ciebie studiów itp.;
Złóż wniosek do banku, który udziela kredytu na studia medyczne oraz załącz do wniosku zaświadczenie wydane przez uczelnię oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane przez bank;
W terminie 14 dni od dnia złożenia przez Ciebie do banku kompletnego wniosku
o kredyt na studia medyczne nastąpi zawarcie umowy kredytu na studia medyczne;
Wypłata pierwszej transzy kredytu na studia medyczne przez bank na rachunek bankowy uczelni nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne, zaś wypłata kolejnej transzy kredytu przez bank będzie uzależniona od przedstawienia przez Ciebie dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze;
Po zaliczeniu każdego semestru studiów zobowiązany/a jesteś przekazać do banku dokument potwierdzający kontynuowanie studiów (wydawany najczęściej przez dziekana) w kolejnym semestrze.


UWAGA

W przypadku braku potwierdzenia przez studenta kredytobiorcę kontynuowania studiów, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego semestru, bank wzywa kredytobiorcę do przekazania potwierdzenia kontynuowania studiów (…), w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
z pouczeniem, że nieprzekazanie potwierdzenia lub nieudzielenie informacji w tym terminie spowoduje wypowiedzenie umowy kredytu na studia medyczne przez bank oraz będzie skutkować żądaniem jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

Jakie warunki należy spełnić w celu umorzenia kredytu na studia medyczne?

Umorzenie kredytu na studia medyczne będzie możliwe w poniższych sytuacjach:

1)     w związku ze spełnieniem łącznie dwóch następujących warunków:

a)     wykonywaniem zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w oparciu o kontrakt
z płatnikiem publicznym, czyli NFZ), przez 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu oraz

b)     w okresie, o którym mowa w lit. a, uzyskaniem tytułu specjalisty
w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową[3] w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2)     w związku:

a)     ze szczególnie trudną sytuacją życiową[4] lub

b)     z kontynuowaniem szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową, ale w okresie 10 lat od ukończenia studiów, nieukończeniem tego szkolenia lub nieuzyskaniem tytułu specjalisty z przyczyn od Ciebie nie niezależnych;

3)         w związku z trwałą utratą zdolności do spłaty zobowiązań[5]

4)     w związku z:

a)     wykonywaniem zawodu lekarza na zasadach określonych w pkt 1 lit. a w okresie, który wynosi co najmniej:

–     5 lat, w okresie 7 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończeniem 2. roku szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową,

–     6 lat, w okresie 8 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończeniem 2. roku szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową,

–     7 lat, w okresie 9 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończeniem 3. roku szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową,

–     8 lat, w okresie 10 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończeniem 4. roku szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową,

–     9 lat, w okresie kolejnych 11 lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończeniem 4. roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie uznanej za priorytetową, oraz

b)     kontynuowaniem szkolenia specjalizacyjnego, w dziedzinie uznanej za priorytetową, na kolejnym roku albo ukończeniem tego szkolenia.

Pełna informacja na temat kredytu na studia medyczne znajduje się na stronie ministerstwa.

 

Specjalna oferta

Od teraz zapisując się na poniższe kierunki otrzymasz -10 % na cały tok studiów. Oferta dotyczy: – pedagogika I i II stopnia,- administracja I i II

Czytaj więcej »